Diensten - 194705-2020

27/04/2020    S82

Zwitserland-Bellinzona: Dienstverlening door ingenieurs

2020/S 082-194705

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale Est
Postadres: Via C. Pellandini 2a
Plaats: Bellinzona
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 6500
Land: Zwitserland
Contactpersoon: «N2 EP15 Lugano-Rivera, progettisti genio civile dalla fase MP/DP»
E-mail: acquistipubblici@astra.admin.ch
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.simap.ch
Adres van het kopersprofiel: www.astra.admin.ch
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

N2 EP15 Lugano-Rivera, prestations d’ingénieur civil de la phase MP/DP

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 11/01/2021
Einde: 31/12/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Une reconduction est à prendre en compte si nécessaire pour la livraison du crédit, les termes pour la procédure d’approbation et/ou événements imprévus.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/06/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2020