Diensten - 196788-2016

10/06/2016    S111

België-Brussel: Technische bijstand bij de monitoring en analyse van gegevens betreffende hernieuwbare energie voor de periode 2016-2020

2016/S 111-196788

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Energy, Unit C2
Postadres: DM24 (Demotstraat 24)
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1040
Land: België
Contactpersoon: Kozlova Kristine
E-mail: ENER-C2-B33-T-MONITORING-RES@ec.europa.eu
Telefoon: +32 2-29-57726
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1554
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: bestuur/beleidsvorming inzake energie.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische bijstand bij de monitoring en analyse van gegevens betreffende hernieuwbare energie voor de periode 2016-2020.

Referentienummer: ENER/C2/2016-487.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De verwezenlijking van de energie-unie vereist een fundamentele transformatie van het energiesysteem in Europa. Hernieuwbare energie is essentieel voor deze geplande transformatie omdat hernieuwbare energie bijdraagt tot alle doelstellingen van de energie-unie: het waarborgen van de continuïteit van de energievoorziening, een transitie naar een duurzaam energiesysteem met verminderde emissie van broeikasgassen, industriële ontwikkeling die leidt tot groei en werkgelegenheid en lagere energiekosten voor de economie van de EU.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken zullen worden uitgevoerd in de kantoren van de contractant. Alle vergaderingen tussen de contractant en de Commissie zullen plaatsvinden in de kantoren van de Commissie in Brussel, tenzij anders overeengekomen met de EC.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De algemene doelstelling van deze uitnodiging tot inschrijving is het zoeken van technische ondersteuning en bijstand voor de creatie van een instrument voor toezicht op hernieuwbare energie op basis van overeengekomen en vastgestelde indicatoren voor hernieuwbare energie, en de regelmatige publicatie van de resultaten van dit toezicht op een gebruikersvriendelijk en openbaar informatieplatform, zoals gespecificeerd in de bijgevoegde taakomschrijving.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Horizon 2020, werkprogramma 2016-2017, 10. Veilige, schone en efficiënte energie, andere acties.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Deelname aan deze aanbestedingsprocedure staat onder gelijke voorwaarden open voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen binnen het toepassingsgebied van de verdragen, alsook voor internationale organisaties. Deelname staat eveneens open voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen die hun zetel hebben in een derde land dat een speciale overeenkomst met de Unie heeft op het gebied van overheidsopdrachten, onder de voorwaarden die in die overeenkomst zijn vastgelegd. Waar de multilaterale overeenkomst inzake overheidsopdrachten die in het kader van de Wereldhandelsorganisatie is afgesloten, van toepassing is, staat deelname aan deze procedure ook open voor natuurlijke personen en rechtspersonen die hun zetel hebben in de landen die deze overeenkomst hebben goedgekeurd, in overeenstemming met de daarin vermelde bepalingen.

De inschrijver moet rekening houden met de bepalingen van de ontwerpovereenkomst waarin de rechten en plichten van de contractant, met name inzake betalingen, uitvoering van de opdracht, vertrouwelijkheid en controles en audits worden beschreven.

„De inschrijving moet voldoen aan de geldende verplichtingen die voortvloeien uit de milieu-, sociale en arbeidswetgeving die is vastgelegd in het recht van de Unie, de nationale wetgeving, collectieve overeenkomsten of uit de conventies van de internationale milieu-, sociale en arbeidswetgeving die zijn opgesomd in bijlage X bij Richtlijn 2014/24/EU.

Er is sprake van een gezamenlijke inschrijving indien een inschrijving wordt ingediend door een combinatie van ondernemers (natuurlijke personen en rechtspersonen). Gezamenlijke inschrijvingen mogen naast de leden van de combinatie ook onderaannemers omvatten.

In het geval van een gezamenlijke inschrijving zijn alle leden van de combinatie gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk jegens de aanbestedende dienst voor de uitvoering van de opdracht in zijn geheel, i.e. zowel financiële als operationele aansprakelijkheid. Desalniettemin moeten inschrijvers één van de ondernemers aanwijzen als een uniek aanspreekpunt (de leider) voor de aanbestedende dienst voor administratieve en financiële aspecten, alsook voor het operationeel beheer van de opdracht.

Na de gunning ondertekent de aanbestedende dienst het contract, ofwel met alle leden van de combinatie, ofwel met de leider die namens alle leden van de combinatie via een volmacht naar behoren is gemachtigd.

Onderaanbesteding is toegestaan, maar de contractant blijft volledig aansprakelijk jegens de aanbestedende dienst voor de uitvoering van de opdracht als geheel.

Inschrijvers moeten de onderaannemers identificeren waarvoor het gedeelte van de opdracht meer dan 20 % bedraagt en deze waarvan de capaciteit noodzakelijk is om te voldoen aan de selectiecriteria.

Tijdens de uitvoering van de opdracht is het vervangen van een in de aanbesteding vermelde onderaannemer of bijkomende uitbesteding onderhevig aan voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de aanbestedende dienst.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/07/2016
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/08/2016
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Demotstraat 24 (Directorate-General for Energy, 1st floor, room 105, 1040 Brussel, BELGIË).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

inschrijvers mogen de vergadering bijwonen, maar mogen slechts door 1 persoon worden vertegenwoordigd. Aan het eind van de opening zal de voorzitter van het openingscomité de namen meedelen van de inschrijvers, evenals de beslissing betreffende de ontvankelijkheid van elke ontvangen inschrijving. De in de inschrijvingen vermelde prijzen worden niet bekendgemaakt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/05/2016