Služby - 197254-2022

15/04/2022    S75

Belgie-Brusel: Inteligentní řešení pro práci na dálku v průmyslu: Práce na dálku v nedigitizovaných odvětvích – pilotní projekt – CNECT/2021/OP/0011

2022/S 075-197254

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (CONNECT), Directorate A – Artificial Intelligence and Digital Industry, Unit A.4 – Digital Transformation of Industrial Ecosystems
Poštovní adresa: BU25, 04/020
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: CNECT-Tendering@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en
Adresa profilu zadavatele: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Inteligentní řešení pro práci na dálku v průmyslu: Práce na dálku v nedigitizovaných odvětvích – pilotní projekt – CNECT/2021/OP/0011

Spisové číslo: CNECT/2021/OP/0011
II.1.2)Hlavní kód CPV
73200000 Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Inteligentní řešení pro práci na dálku v průmyslu je pilotní projekt zaměřený na potřeby digitalizace vybraných průmyslových ekosystémů strategických pro hospodářství EU. Bude využívat síť center pro digitální inovace k podpoře zjištění a vyvinutého souboru nástrojů pro malé a střední podniky v těchto regionech ve vybraných průmyslových odvětvích.

Cílem je:

• zmapovat stávající digitální nástroje umožňující digitalizaci / práci na dálku v rámci (alespoň tří) kritických průmyslových ekosystémů EU a provést analýzu nedostatků v případě každého z nich. Práce se zaměří na malé a střední podniky z regionů s nízkou digitální intenzitou;

• určit potřeby a požadavky pro nástrojovou sadu pro digitalizaci / práci na dálku ve vybraných ekosystémech;

• zapojit širokou řadu zúčastněných stran, včetně centra digitálních inovací, s cílem vyvinout a propagovat stávající a nově vyvinuté digitální nástroje zaměřené na tato odvětví. Projekt musí nastínit konkrétní politická a průmyslová opatření.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 527 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz oddíl II.1.4).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Porozumění a zhodnocení kontextu / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Metodický přístup / Váha: 30
Kritérium kvality - Název: Řízení / Váha: 30
Kritérium kvality - Název: Dosah / Váha: 20
Cena - Váha: 40/100
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Pilotní projekt.

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 210-548984
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: LC-01796763
Název:

Inteligentní řešení pro práci na dálku v průmyslu: Práce na dálku v nedigitizovaných odvětvích – pilotní projekt – CNECT/2021/OP/0011

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
28/03/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 6
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU: 5
Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU: 0
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 6
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: PPMI Group, UAB
Národní identifikační číslo: 3000654654
Poštovní adresa: Gedimino pr. 50
Obec: Vilnius
Kód NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
PSČ: LT-01110
Země: Litva
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 550 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 527 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami
Poměrná část: 57 %

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1).

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě dvou let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Tato stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty pro podání odvolání, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Ve lhůtě dvou měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k instituci uvedené v bodě VI.4.1).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/04/2022