Služby - 197642-2017

26/05/2017    S100

Belgicko-Brusel: Koordinácia činností údržby v oblasti zdravia a bezpečnosti zahŕňajúca hlavnú stavbu a konečné úpravy, činnosti technickej údržby a činnosti súvisiace s hygienou pre budovy, v ktorých sídli Európsky parlament

2017/S 100-197642

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: rue Wiertz 60
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: service d'assistance à la maintenance
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: rue Belliard 89, bureau RMD 04J024
Mesto/obec: Bruxelles
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: service d'assistance à la maintenance — RMD 04J024
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Koordinácia činností údržby v oblasti zdravia a bezpečnosti zahŕňajúca hlavnú stavbu a konečné úpravy, činnosti technickej údržby a činnosti súvisiace s hygienou pre budovy, v ktorých sídli Európsky parlament.

Referenčné číslo: 06A20/2017/M006.
II.1.2)Hlavný kód CPV
71317210 Poradenské služby týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Koordinácia činností údržby v oblasti zdravia a bezpečnosti zahŕňajúca hlavnú stavbu a konečné úpravy, činnosti technickej údržby a činnosti súvisiace s hygienou pre budovy, v ktorých sídli a/alebo bude sídliť Európsky parlament v Luxemburgu.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 224 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis obstarávania:

Koordinácia činností údržby v oblasti zdravia a bezpečnosti zahŕňajúca hlavnú stavbu a konečné úpravy, činnosti technickej údržby a činnosti súvisiace s hygienou pre budovy, v ktorých sídli a/alebo bude sídliť Európsky parlament v Luxemburgu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

zápis činnosti v zmysle tohto obstarávania v príslušnom živnostenskom alebo obchodnom registri (s výnimkou prípadov zapojenia medzinárodných organizácií); a osobitné povolenie preukazujúce schopnosť uchádzača vytvoriť predmet zahrnutý do tohto obstarávania v krajine, v ktorej má sídlo, alebo členstvo v konkrétnej profesionálnej organizácii.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

finančná a ekonomická spôsobilosť bude ohodnotená podľa informácií nachádzajúcich sa v nasledujúcich dokumentoch, ktoré majú predložiť uchádzači:

— finančné výkazy za posledné 3 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté,

— vyhlásenie o obrate v oblasti zahrnutej do tohto obstarávania v súlade s modelom uvedeným v prílohe VII k administratívnym ustanoveniam,

— zodpovedajúce bankové referencie a dôkaz o poistení občianskoprávnej zodpovednosti alebo poistení zodpovednosti pri výkone povolania.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

uchádzač musí preukázať, že počas posledných 3 finančných rokov, pre ktoré boli účty uzavreté, ku dňu uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, realizoval minimálny ročný obrat vo výške 112 000 EUR v oblasti súvisiacej s touto zákazkou.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

pre zmluvu uvedenú v tejto výzve na súťaž požaduje Európsky parlament od uchádzačov, aby disponovali týmito technickými a odbornými spôsobilosťami:

— uchádzači musia preukázať, že počas 3 rokov pred dátumom uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania realizovali 3 obstarávania zahŕňajúce podobné služby ako tie, na ktoré sa vzťahuje toto obstarávanie; aspoň 1 z 3 obstarávaní musí zahŕňať služby týkajúce sa práce realizovanej v obsadenej administratívnej budove s povrchovou plochou aspoň 50 000 m2,

— uchádzači musia predložiť dôkaz o tom, že disponujú nástrojmi, materiálmi a technickým vybavením potrebným na vykonanie tohto obstarávania,

— uchádzači musia preukázať, že počas 3 rokov pred dátumom uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a v súlade s podmienkami nariadenia Luxemburského veľkovojvodstva z 9.6.2006 boli súčasťou ich vlastných zamestnancov aspoň 3 koordinátori v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti; minimálne úroveň B.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

uchádzač musí predložiť dôkaz pozostávajúci zo:

— zoznamu presne 3 (minimálne a maximálne) referencií na podobné služby poskytnuté počas 3 rokov pred dátumom uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Uchádzači musia v prípade každej referencie poskytnúť tieto informácie:

• dátumy začatia a ukončenia poskytovania služieb,

• povaha predmetných prác,

• totožnosť príjemcu,

• povrchová plocha zahrnutých budov a ich lokalita,

— čestné prehlásenie uvádzajúce, že uchádzač má nástroje, materiály a technické vybavenie potrebné na vykonanie obstarávania,

— čestné prehlásenie uvádzajúce, že počas 3 rokov pred dátumom uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a v súlade s podmienkami nariadenia Luxemburského veľkovojvodstva z 9.6.2006 boli súčasťou vlastných zamestnancov uchádzača aspoň 3 koordinátori v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti; minimálne úroveň B,

— 3 profily osôb zodpovedných za poskytovanie služieb v oblasti tohto obstarávania.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 02/08/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 10/08/2017
Miestny čas: 10:30
Miesto:

bâtiment Remard, rue Belliard 89, 1050 Bruxelles, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

1 zástupca za uchádzača musí potvrdiť účasť najneskôr 2 pracovné dni pred dátumom otvorenia obálok s ponukami, a to e-mailom na adresu INLO.AO.DIR.A@eu.europa.eu

Musí uviesť názov spoločnosti a meno, funkciu, číslo dokladu totožnosti a dátum narodenia zástupcu, ktorý musí mať so sebou platný preukaz totožnosti.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefón: +33 388172313
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Register Všeobecného súdu Európskej únie.
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/05/2017