Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 1981-2023

02/01/2023    S1

Litouwen-Vilnius: Onderdelen van locomotieven of rollend materieel

2023/S 001-001981

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AB "Lietuvos geležinkeliai"
Nationaal identificatienummer: 110053842
Postadres: Geležinkelio g. 16
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT Lietuva
Postcode: 02100
Land: Litouwen
Contactpersoon: Jolanta Jonikaitė
E-mail: jolanta.jonikaite@ltg.lt
Telefoon: +370 61646042
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.litrail.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4670
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Geležinkelio paslaugų sritis

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

21927 Cisterninio vagono išpylimo mechanizmo atsarginės dalių pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Perkamos cisterninio vagono išpylimo mechanizmo atsarginės dalys. Pirkimo objektas skaidomas į 5 pirkimo objekto dalis: 1. Lizdai ir kt.; 2. Vožtuvai ir įvorės; 3. Vožtuvai apsauginiai; 4. Žiedai; 5. Sklendės.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 28 275.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lizdai ir kt.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT Lietuva
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 pirkimo objekto dalis: Lizdai ir kt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vožtuvai ir įvorės

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT Lietuva
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2 pirkimo objekto dalis - Vožtuvai ir įvorės

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vožtuvai apsauginiai

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT Lietuva
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3 pirkimo objekto dalis - Vožtuvai apsauginiai

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Žiedai

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT Lietuva
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4 pirkimo objekto dalis - Žiedai

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklendės

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT Lietuva
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

5 pirkimo objekto dalis - Sklendės

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 225-552706
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 0
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lizdai ir kt.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-333/2022
Perceel nr.: 2
Benaming:

Vožtuvai ir įvorės

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB Vagoneta
Nationaal identificatienummer: 302836488
Postadres: Vasario 16-osios g. 2-79
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT Lietuva
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 075.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 0
Perceel nr.: 3
Benaming:

Vožtuvai apsauginiai

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-329/2022
Perceel nr.: 4
Benaming:

Žiedai

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVIESOS SPEKTRAS"
Nationaal identificatienummer: 124382431
Postadres: Žėručio g. 5, LT-04224, Vilnius
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT Lietuva
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 200.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 0
Perceel nr.: 5
Benaming:

Sklendės

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Pirkimas vykdytas pagal AB „LTG Cargo“ suteiktą LTG įgaliojimą pirkimams organizuoti , pirkimo procedūroms atlikti taip, kaip nustatyta pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vilniaus apygardos teismas
Plaats: Vilnius
Land: Litouwen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/12/2022