Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 198639-2016

Beknopt weergeven

11/06/2016    S112

België-Brussel: DIGIT/R3/PO/2015/023 — PrinCESSe II — perceel 1 –– Aankoop van multifunctionele toestellen voor groeps- en persoonlijk gebruik, printers, scanners, specifieke toestellen voor output- en beeldvorming, met inbegrip van de bijbehorende opties, aanvullingen en verbruiksartikelen, en aanverwante diensten

2016/S 112-198639

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Informatics
Postadres: Belliardstraat 28
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: DIGIT Contracts Info Centre
Ter attentie van: Mr Martin Bilbao, Head of Unit R.3
E-mail: DIGIT-CONTRACTS-INFO-CENTRE@ec.europa.eu
Telefoon: +322 2960762

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/

Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/calls_running/index_en.htm

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1516

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1516

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: zie het document „uitnodiging tot inschrijving”
Postadres: 1049
Plaats: Brussel
Land: België
Internetadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1516

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Andere: Informatica.
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: ja

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
DIGIT/R3/PO/2015/023 — PrinCESSe II — perceel 1 –– aankoop van multifunctionele toestellen voor groeps- en persoonlijk gebruik, printers, scanners, specifieke toestellen voor output- en beeldvorming, met inbegrip van de bijbehorende opties, aanvullingen en verbruiksartikelen, en aanverwante diensten.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Brussel, Luxemburg, Straatsburg, Ispra, Dublin, Grange en 's-Gravenhage.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Jaar/jaren: 5
Motivering voor een raamovereenkomst van meer dan vier jaar: De normale levensduur van de toestellen.
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De aankoop van uitrusting om te kunnen printen, kopiëren en scannen, alsook voor documentoutput- en beeldvorming, de verlening van basisdiensten (bijv. beheerde drukkerijdiensten of onderhoud) en optionele diensten (bijv. VIP-onderhoud, „pull printing/push scanning”, opleiding). Zie de aanbestedingsstukken voor details.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

30230000 Computerapparatuur

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Zie de aanbestedingsstukken.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Niet voor de oproep tot inschrijving, en ook niet voor de raamovereenkomst.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
zie de aanbestedingsstukken.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
DIGIT/R3/PO/2015/023 — PrinCESSe II — perceel 1 –– aankoop van multifunctionele toestellen voor groeps- en persoonlijk gebruik, printers, scanners, specifieke toestellen voor output- en beeldvorming, met inbegrip van de bijbehorende opties, aanvullingen en verbruiksartikelen, en aanverwante diensten.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 063-109956 van 31.3.2015

IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 1.8.2016
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
1.8.2016 - 23:59
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 3.8.2016 - 15:00

Plaats:

Belliardstraat 28, 1049 Brussel, BELGIË.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: Maximaal 2 vertegenwoordigers per inschrijver.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
1. Nieuwe registratieprocedure (e-tendering):

De aanbestedingsstukken en de aanvullende documenten (met inbegrip van vragen en antwoorden) kunnen worden gedownload van het volgende websiteadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1516 Geïnteresseerde partijen kunnen zich desgewenst registreren via de website. Op die manier zullen zij door het e-tenderingsysteem op de hoogte kunnen worden gebracht wanneer een update met betrekking tot de onderhavige oproep tot inschrijvingen beschikbaar wordt gesteld.

Niet-geregistreerde partijen worden uitgenodigd om de website regelmatig te raadplegen. De Europese Commissie zal niet aansprakelijk zijn als inschrijvers geen acht slaan op de bijkomende informatie betreffende onderhavige oproep tot inschrijving die wordt bekendgemaakt op de website.
Er zal geen papieren exemplaar worden uitgegeven. Het directoraat-generaal Informatica heeft in 2008 het „EMAS”-certificaat gekregen en neemt dus een milieuvriendelijke houding aan. EMAS is het milieubeheer- en auditprogramma, het vrijwillige instrument van de EU dat door organisaties wordt gebruikt om hun milieuprestaties te verbeteren.
Aanvullende informatie over de voorwaarden met betrekking tot de opdracht, termijnen van de opdracht, verlengingen van de opdracht, voorwaarden voor deelname, minimaal vereiste capaciteitsniveaus, geraamde totale omvang van de leveringen en diensten, informatie over de specifieke opdrachten die moeten worden gegund, vereiste informatie over het personeel dat verantwoordelijk is voor de verlening van de dienst enz. wordt verstrekt in de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het hiervoor vermelde internetadres.
2. Naast de Europese Commissie zullen de volgende (48) EU-instellingen deelnemen als aanbestedende diensten in het kader van PrinCESSe II:
Europese instellingen/organen/agentschappen, locatie:
Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators, Ljubljana, Slovenië;
Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën, Brussel, België;
Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie, Riga, Letland;
Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, Luxemburg, Luxemburg;
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, Thessaloniki, Griekenland;
Europese Politieacademie, Boedapest, Hongarije;
Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding, Luxemburg, Luxemburg;
Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2, Brussel, België;
Gerecht van de Europese Unie, Luxemburg, Luxemburg;
Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur, Brussel, België;
Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, Keulen, Duitsland;
Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen, Brussel, België;
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, Valletta, Malta;
Europese Bankautoriteit, Londen, Verenigd Koninkrijk;
Europese Rekenkamer, Luxemburg, Luxemburg;
Europees Defensieagentschap, Brussel, België;
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, Brussel, België;
Europees Milieuagentschap, Kopenhagen, Denemarken;
Europese Dienst voor extern optreden, Brussel, België;
Europees Economisch en Sociaal Comité/Comité van de Regio's van de Europese Unie, Brussel, België;
Europees Bureau voor visserijcontrole, Vigo, Spanje;
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, Parma, Italië;
Europees Instituut voor gendergelijkheid, Vilnius, Litouwen;
Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, Frankfurt am Main, Duitsland;
Europees Instituut voor innovatie en technologie, Boedapest, Hongarije;
Europees Parlement, Brussel, België; Luxemburg, Luxemburg; Straatsburg, Frankrijk;
Europees Spoorwegbureau, Valenciennes, Frankrijk;
Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad, Brussel, België;
Europese Autoriteit voor effecten en markten, Parijs, Frankrijk;
Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, Tallinn, Estland; Straatsburg, Frankrijk; Brussel, België/Oostenrijk;
Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, Bilbao, Spanje;
Voorzieningsagentschap van Euratom, Luxemburg, Luxemburg;
Agentschap voor Strafrechtelijke samenwerking van de Europese Unie (Eurojust), 's-Gravenhage, Nederland;
Europese Politiedienst (Europol), 's-Gravenhage, Nederland;
Europese scholen, Brussel, België; Luxemburg, Spanje, Italië, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk;
Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie, Barcelona, Spanje/Frankrijk;
Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2, Brussel, België;
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, Wenen, Oostenrijk;
Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie, Warschau, Polen;
Europees GNSS-Agentschap, Praag, Tsjechische Republiek, Saint-Germain-en-Laye, Frankrijk;
Gemeenschappelijke Onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen 2, Brussel, België;
Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken, Brussel, België;
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Alicante, Spanje;
Europese Ombudsman, Straatsburg, Frankrijk/Brussel, België;
Uitvoerend Agentschap onderzoek, Brussel, België;
Gemeenschappelijke Onderneming Sesar, Brussel, België;
Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail, Brussel, België;
Raad voor gemeenschappelijke afwikkeling, Brussel, België (tijdelijk).
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het hem bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Informatics, Resources Management and Optimisation Directorate, ICT Procurement and Contract Management Unit
Postadres: Belliardstraat 28, Office: 07/142
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22960762
Fax: +32 22957702
Internetadres: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/index_en.htm

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
1.6.2016