Služby - 199113-2018

09/05/2018    S89    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Bruxelles: Spolupráce mezi EU a Argentinou v oblasti regionální politiky zaměřená na systémy víceúrovňové správy - budování institucí a kapacit v oblasti programování a provádění regionální politiky

2018/S 089-199113

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Evropská komise, Directorate-General for Regional and Urban Policy
TA Cell - BU-1
Bruxelles
1049
Belgie
Kontaktní osoba: Unit A3 Budget and Financial Management
E-mail: regio-contracts@ec.europa.eu
Kód NUTS: BE

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Spolupráce mezi EU a Argentinou v oblasti regionální politiky zaměřená na systémy víceúrovňové správy - budování institucí a kapacit v oblasti programování a provádění regionální politiky

Spisové číslo: 2017CE160AT124
II.1.2)Hlavní kód CPV
79000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Obecným cílem je poskytnout technickou pomoc a podporu Ministerstvu vnitra, veřejných prací a bydlení Argentiny a příslušným ministerstvům při navrhování a provádění regionálních politik, v rámci kterých jsou poznatky z Evropské unie považovány za velmi důležité.

Mezi konkrétní cíle projektu patří:

— informovat o organizačních a politických změnách nezbytných pro odpovídající řízení rozvojových politik podle evropského modelu,

— přenést potřebné znalosti a dovednosti týkající se normativních a organizačních principů přijatých v rámci regionální politiky EU na provinční (5 provincií) a národní úředníky.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 375 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Mimo prostory Komise.

II.2.4)Popis zakázky:

Mezi konkrétní cíle projektu patří:

— informovat o organizačních a politických změnách nezbytných pro odpovídající řízení rozvojových politik podle evropského modelu, zejména o:

—— posílení a provádění systémových postupů horizontální a vertikální spolupráce mezi ministerstvy a institucemi v oblasti rozvoje,

—— koordinaci strategií každého institucionálního rozhodovacího centra rozvoje prostřednictvím formalizace strategických a operačních dokumentů s podobnou strukturou jako u evropských operačních programů.

— přenést potřebné znalosti a dovednosti týkající se normativních a organizačních principů přijatých v rámci regionální politiky EU na provinční (5 provincií) a národní úředníky.

Úkoly:

— koordinace a příprava pracovního programu,

— budování institucí,

— program v oblasti školení a budování kapacit,

— závěrečný workshop.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhované metodiky / Váha: 60
Kritérium kvality - Název: Organizace práce / Váha: 25
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 15
Cena - Váha: 40
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 375 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz kapitola 4 specifikací nabídkového řízení zveřejněných na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 26/06/2018
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 04/07/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropská komise — Directorate-General Regional and Urban Policy — Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz bod 8 dopisu výzvy k účasti v nabídkovém řízení zveřejněné na následující adrese: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Dokumenty týkající se této výzvy k podání nabídek jsou k dispozici na internetové stránce Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku na následující adrese: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/fundingopportunities/calls-for-tender/. Uchazeči jsou povinni stránky pravidelně kontrolovat.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Tribunál
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Evropská komise, Directorate-General for Regional and Urban Policy, Unit Inclusive Growth, Urban and Territorial Development
Brussels
1049
Belgie
E-mail: regio-contracts@ec.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/05/2018