Diensten - 200772-2019

30/04/2019    S84

Duitsland-Berlijn: Sneeuwruimingsdiensten

2019/S 084-200772

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Postadres: Fasanenstraße 87
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 10623
Land: Duitsland
E-mail: verdingung@bundesimmobilien.de
Telefoon: +49 30-31811559
Fax: +49 30-31811560
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bundesimmobilien.de
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Immobilienverwaltung und -verwertung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Winterdienstleistungen auf einer Liegenschaft der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Baruth/Mark; (VOEK 074-19)

Referentienummer: VOEK 074-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE40H Teltow-Fläming
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Das Vertragsverhältnis verlängert sich einmalig um zwei weitere Jahre, sofern die AG dies dem AN mind. 3 Monate vor Ablauf der Mindestvertragsdauer schriftlich mitteilt. Das verlängerte Vertragsverhältnis kann von der AG mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Das Vertragsverhältnis endet spätestens am 30.9.2025.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/04/2019