Služby - 201142-2018

12/05/2018    S90    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Studie zaměřená na: Hudba hýbe Evropou – evropská strategie vývozu hudby

2018/S 090-201142

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture Directorate D — Culture and Creativity
Poštovní adresa: Rue Joseph II. 70
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
E-mail: EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu
Fax: +32 22998243

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532

Adresa profilu zadavatele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Studie zaměřená na: Hudba hýbe Evropou – evropská strategie vývozu hudby

Spisové číslo: EAC/13/2018
II.1.2)Hlavní kód CPV
73210000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Obecným cílem této výzvy je vypracovat návrh evropské strategie vývozu hudby, která podpoří evropskou hudební rozmanitost a nadání za hranicemi Evropy a která zvýší konkurenceschopnost evropského odvětví hudby na mezinárodním trhu.

Strategie by měla pomoci národním a evropským tvůrcům politik přijímat rozhodnutí založená na dostatečných informacích o vývozu hudby a umožnit rozhodovacím orgánům v odvětví hudby přizpůsobit nebo uvést do souladu svá rozhodnutí v této oblasti.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100
II.2.4)Popis zakázky:

Návrh evropské strategie vývozu hudby v podobě studie by měl:

– vycházet z faktorů úspěšnosti stávajících národních strategií vývozu hudby a doplnit stávající iniciativy na podporu přeshraničního pohybu nových talentů a repertoáru v rámci Evropy i mimo ni,

– zkoumat relevantní rysy nejdůležitějších mezinárodních hudebních trhů s ohledem na možnosti rozšíření evropského repertoáru hudby a jeho vstup na trh, jakož i související omezující faktory,

– zohlednit rozdíly mezi zeměmi EU, pokud jde o usnadnění přeshraniční mobility v odvětví hudby v Evropě,

– v konečném důsledku strategickým způsobem navrhnout klíčové prvky a opatření, které usnadní a podpoří vstup evropské hudby na celosvětový trh, včetně doporučení týkající se přijetí opatření na vnitrostátní a evropské úrovni,

– navrhovaná strategie by měla být založena na širokém konsensu mezi klíčovými subjekty, včetně národních úřadů pro vývoz hudby v Evropě. Součástí zakázky bude uspořádání konference k ověření předběžných zjištění.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Evropská komise, Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu, index ročního pracovního programu 1.40
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Výběrová kritéria dle stanovení v zadávací dokumentaci.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 29/06/2018
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 02/07/2018
Místní čas: 11:00
Místo:

Rue Joseph II 70, 1049 Brussels, Belgie.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš 2 zástupci za každou nabídku.

Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň 3 pracovní dny předem na adresu:

EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu s uvedením referenčního čísla výzvy v předmětu e-mailu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxemburg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
07/05/2018