Diensten - 201142-2018

12/05/2018    S90    Europese Commissie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Onderzoek naar: Music Moves Europe — Een Europese exportstrategie voor muziek

2018/S 090-201142

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture Directorate D — Culture and Creativity
Postadres: Rue Joseph II. 70
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
E-mail: EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu
Fax: +32 22998243

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532

Adres van het kopersprofiel: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoek naar: Music Moves Europe — Een Europese exportstrategie voor muziek

Referentienummer: EAC/13/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73210000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De algemene doelstelling van deze oproep tot inschrijving is het ontwikkelen van een voorstel voor een Europese exportstrategie voor muziek die de muziekdiversiteit en het talent bevordert in en buiten Europa, en die het concurrentievermogen versterkt van de Europese muziekindustrie op de internationale markt.

De strategie moet nationale en Europese beleidsmakers helpen bij het nemen van meer geïnformeerde beslissingen met betrekking tot muziekexport en besluitvormers in de muziekindustrie in staat stellen om hun keuzen op dat gebied aan te passen of af te stemmen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorstel voor een Europese exportstrategie voor muziek, die de vorm zal aannemen van een onderzoek, moet:

— voortbouwen op de succesfactoren van bestaande nationale exportstrategieën voor muziek en het aanvullen van bestaande initiatieven om grensoverschrijdende verspreiding van opkomende talenten in en buiten Europa te bevorderen,

— bestuderen van relevante functies van de meest belangrijke internationale markten voor muziek in het licht van prevalentie van en instapmogelijkheden voor het Europees muziekwerk, maar ook het beperken van factoren in dat opzicht,

— rekening houden met verschillen tussen EU-landen met betrekking tot het faciliteren van grensoverschrijdende mobiliteit in de Europese muziekindustrie,

— en ten slotte: het uiteenzetten van de belangrijkste elementen en maatregelen in een strategische benadering, die de toegang tot Europese muziek op de wereldmarkt kan faciliteren en bevorderen, waaronder aanbevelingen voor acties op nationaal en EU-niveau,

— de voorgestelde strategie moet gebaseerd zijn op een brede consensus onder belangrijke spelers waaronder nationale bureau‘s voor muziekexport in Europa. De organisatie van een conferentie om voorlopige bevindingen te testen die deel zullen uitmaken van de opdracht.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Europese Commissie, directoraat-generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur, jaarlijks werkprogramma index 1.40
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

de selectiecriteria zijn vermeld in de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Rue Joseph II 70, 1049 Brussels, België.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Per inschrijving mogen maximaal 2 vertegenwoordigers de opening van de inschrijvingen bijwonen.

Omwille van organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk 3 werkdagen van tevoren de volledige naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken via:

EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu met vermelding van het referentienummer van de oproep in het onderwerp van de e-mail.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/05/2018