Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 202467-2022

Submission deadline has been amended by:  271795-2022
15/04/2022    S75

België-Brussel: Maken van bouwkundige ontwerpen

2022/S 075-202467

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Algemene Technische Ondersteuning
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17432
Postadres: Koning AlbertII-laan 20, bus 6
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Ingelberts Yanis
E-mail: ato@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://departement-mow.vlaanderen.be/nl/afdelingen/algemene-technische-ondersteuning
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=443092
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=443092
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ATO-ATO_2022_01-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Vlaamse Overheid - Mobiliteit en Openbare Werken
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Vlaamse Overheid - Mobiliteit en Openbare Werken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor studieopdrachten van PPS-projecten i.h.k.v. infrastructuurwerken van het beleidsdomein DMOW

Referentienummer: ATO-ATO_2022_01-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71220000 Maken van bouwkundige ontwerpen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht heeft betrekking op dienstverlening voor de realisatie van verkeersinfrastructuur

middels (hoofdzakelijk) publiek-private samenwerking (DBFM-contracten). De private partner staat

hierbij in voor de realisatie en het ter beschikking stellen van de infrastructuur gedurende 30 jaar.

De opdracht omvat onder meer de dienstverlening voor (i) een programma voor het vervangen van

een 40-tal bruggen door nieuwe kunstwerken, en (ii) een project voor de herinrichting van de knoop

Mechelen – Noord.

Het eerste project gaat over de vernieuwing van een 40-tal bruggen met een geraamde bouwkost

van 300 miljoen Euro. De bruggen zijn in slechte toestand en prioritair aan vervanging toe. Ze liggen

verspreid over Vlaanderen en over twee beheerders : AWV en DVW. Het doel is om de kunstwerken

tegen 2030 te vervangen middels één of twee DBFM-projecten.

Het tweede project betreft de optimalisatie van de knoop Mechelen-Noord met een geraamde

bouwkost van 300 miljoen Euro. De capaciteit van de knoop Mechelen-Noord moet verhoogd

worden om de afwikkelingskwaliteit van de E19 met haar op- en afritten, de N16, de R6 en het

bedrijventerrein Mechelen-Noord te bewerkstelligen. Een bijkomende westelijke dragende

verkeersstructuur tussen de knopen Mechelen-Noord en Mechelen–Zuid moet de westelijke Vesten

ontlasten en stedelijke ontwikkelingen in de westrand van Mechelen dragen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71241000 Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71243000 Ontwerpplannen (systemen en integratie)
71242000 Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71244000 Kostenberekening en -bewaking
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
71320000 Technische ontwerpdiensten
71311210 Adviezen inzake wegenbouw
71311300 Adviezen inzake infrastructuur
71313400 Milieueffectbeoordeling voor bouwwerkzaamheden
71322000 Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
71322500 Technische ontwerpen van verkeersinstallaties
71351500 Bodemonderzoeksdiensten
71355000 Landmeetkundige diensten
71400000 Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
73110000 Uitvoeren van onderzoek
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
79930000 Gespecialiseerd ontwerpen
79311000 Uitvoeren van studies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze raamovereenkomst heeft een duur van 3 jaar.

De duur van de raamovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van 1 jaar. De

volledige looptijd (incl. verlengingen) is beperkt tot 9 jaar.

De aanbestedende overheid heeft het recht de opdracht niet te verlengen zonder enige vorm van

schadevergoeding. De niet verlenging wordt aan de opdrachtnemer meegedeeld tenminste 2 maanden voor het verstrijken van de looptijd

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 360
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De duur van de raamovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van 1 jaar. De volledige looptijd (incl. verlengingen) is beperkt tot 9 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

zie selectieleidraad

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/05/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/05/2022
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Postadres: Koolstraat 35
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Postadres: Koolstraat 35
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Postadres: Koolstraat 35
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/04/2022