Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 204481-2022

15/04/2022    S75

Nederland-Veendam: Boekhoudkundige en auditdiensten

2022/S 075-204481

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 055-143016)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Veendam
Postadres: Postbus
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9640 PA
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@coppa.nl
Telefoon: +31 553680816
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.veendam.nl/Onderwerpen
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Pekela
Postadres: Postbus 20.000 9665 ZM Oude Pekela
Plaats: Oude Pekela
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9665 JD
Land: Nederland
Contactpersoon: Gemeente Pekela
E-mail: kenniscentrum@coppa.nl
Telefoon: +31 553680816
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.pekela.nl/Onderwerpen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Veendam - Accountantsdiensten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79210000 Boekhoudkundige en auditdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Door middel van een Europees openbare aanbesteding willen de gemeenten Pekela en Veendam een partner contracteren die in staat is om accountantsdiensten te leveren conform de gestelde eisen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 055-143016

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

2022-04-25

Te lezen:

26-04-2022 12:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

2022-04-25

Te lezen:

26-04-2022 12:15

VII.2)Overige nadere inlichtingen: