Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 204772-2019

03/05/2019    S86

Luxemburg-Luxemburg: Organisatie van een Europese interlaboratoriumvergelijking inzake antropogammametrie

2019/S 086-204772

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 080-191140)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Energy
Postadres: European Commission Directorate General Energy — Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER, 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or L-2530 Luxembourg, LUXEMBOURG
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: L-2530
Land: Luxemburg
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/energy/en

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Organisatie van een Europese interlaboratoriumvergelijking inzake antropogammametrie

Referentienummer: ENER/D3/2019-158
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van dit project is het beoordelen van de toepassing van individuele controlevereisten in EU-lidstaten aan de hand van in-vivometingen en het verkrijgen van een overzicht van de uitvoering van in-vivometingen door het gebruik van antropogammameters.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 080-191140

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
In plaats van:
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 13/06/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
In plaats van:
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 14/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: