Služby - 204773-2019

03/05/2019    S86    Európska komisia - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Taliansko-Ispra: Koreňový certifikačný orgán spolupracujúceho inteligentného dopravného systému EÚ so zahrnutím registračného orgánu a povoľovacieho orgánu

2019/S 086-204773

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 078-184655)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, JRC.E – Space, Security and Migration (Ispra), JRC.E.3 – Cyber and Digital Citizens' Security
Poštová adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Štát: Taliansko
E-mail: jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Koreňový certifikačný orgán spolupracujúceho inteligentného dopravného systému EÚ so zahrnutím registračného orgánu a povoľovacieho orgánu

Referenčné číslo: JRC/IPR/2019/OP/0365
II.1.2)Hlavný kód CPV
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Komisia vo svojej stratégii spolupracujúcich inteligentných dopravných systémov (C-ITS – Cooperative Intelligent Transport Systems) do roku 2019 [COM (2016) 766] predpokladá niekoľko dôležitých krokov s cieľom umožniť nasadenie služieb C-ITS v Európe. Jednou z kľúčových činností stratégie je návrh a implementácia systému riadenia bezpečnostných oprávnení C-ITS EÚ na autenticitu a integritu všetkých správ C-ITS v Únii. Komisia ďalej oznámila, že v rámci stratégie mobility budúcnosti [COM(2018) 283] implementuje „pilotný projekt spoločných celoeurópskych infraštruktúr a procesov počítačovej bezpečnosti potrebných na bezpečnú a dôveryhodnú komunikáciu“. Právna istota systému riadenia bezpečnostných oprávnení C-ITS EÚ sa poskytne prostredníctvom delegovaného nariadenia C-ITS v rámci smernice o inteligentných dopravných systémoch 2010/40/EU v roku 2019. Vďaka tomuto obstarávaniu zavedie a v plnom rozsahu sprevádzkuje vybraný dodávateľ v mene Európskej komisie koreňový certifikačný orgán C-ITS EÚ, registračný orgán a povoľovací orgán v súlade s osvedčením a dokumentmi bezpečnostnej politiky systému riadenia bezpečnostných oprávnení C-ITS EÚ.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/04/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 078-184655

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 06/06/2019
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 04/07/2019
Miestny čas: 11:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 07/06/2019
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 04/07/2019
Miestny čas: 15:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: