Diensten - 204774-2019

03/05/2019    S86

Frankrijk-Straatsburg: Verlening van diensten inzake verhuizing, goederenbehandeling en aanverwante diensten

2019/S 086-204774

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Service de passation des marchés
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europarl.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4708
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van diensten inzake verhuizing, goederenbehandeling en aanverwante diensten

Referentienummer: 06B50/2019/M022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de levering van diensten inzake verhuizing, goederenbehandeling en aanverwante diensten voor het gebouwencomplex van het Europees Parlement in Straatsburg. De contractant verbindt zich ertoe om op vraag van het Europees Parlement af en toe een buitenlift ter beschikking te stellen voor het laden en lossen van goederen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Straatsburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft voornamelijk een gerichte aanwezigheid van 5 tot 10 magazijn bedienden tijdens de plenaire vergadering die belast zijn met het laden en lossen van de vervoerskisten voor en na de vergadering, en een versterkte aanwezigheid van 0 tot 3 magazijnbedienden, hoofdzakelijk tijdens de week van de vergadering en bij gelegenheid voor specifieke taken of ad-hocinterventies buiten de vergaderingsperioden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: beheer van de vraagstroom / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: beheer van de operationele voorziening / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

inschrijving in het beroepsregister of het handelsregister en/of specifieke machtiging in het land van vestiging, of lidmaatschap van een beroepsvereniging.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— omzet van minstens 200 000 EUR op het gebied dat onder de opdracht valt,

— verzekering tegen beroepsrisico's volgens het gebruik in de betrokken sector op het gepaste niveau,

Eventuele minimumeisen:

— financiële overzichten (jaarverslag) van de laatste 2 volledige boekjaren,

— verzekeringspolis.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

minimumervaring van de inschrijver van 3 jaar met diensten die vergelijkbaar zijn met de vereiste diensten voor de opdracht in kwestie.

Eventuele minimumeisen:

een lijst van de voornaamste verleende diensten en voornaamste geleverde goederen tijdens de laatste 3 jaar, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke klant.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Luxemburg, Plateau de Kirchberg, Gebouw Konrad Adenauer (KAD).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/04/2019