Služby - 205049-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

16/06/2016    S115    - - Služby - Předběžné oznámení bez výzvy k účasti v soutěži - Nehodící se 

Česká republika-Karlovy Vary: Finanční leasing

2016/S 115-205049

Předběžné oznámení

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Karlovarský kraj
70891168
Závodní 353/88
K rukám: Ing. Miroslav Očenášek
360 06 Karlovy Vary
Česko
Tel.: +420 354222300
E-mail: ovz@kr-karlovarsky.cz

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.kr-karlovarsky.cz

Adresa profilu kupujícího: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje.
II.2)Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Kategorie služeb č. 6: Finanční služby a) Pojišťovací služby b) Bankovní a investiční služby
Karlovarský kraj.

Kód NUTS CZ041

II.3)Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb operativního leasingu na motorová vozidla.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 18 486 000 CZK

Části zakázky

Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

66114000

II.6)Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
11.7.2016
II.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)Další informace:
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 86 odst. 2 ZVZ:
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny – zajištění provozu vozového parku formou služby – uzavřený operativní leasing;
b) popis předmětu veřejné zakázky – poskytování služeb operativního leasingu na motorová vozidla;
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele – z důvodu nutnosti zajištění provozu vozového parku pro potřeby krajského úřadu je nutné, vzhledem k rozsahu požadovaných služeb, realizovat veřejnou zakázku;
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky – dodávka vozidel bude probíhat od 1.4.2017.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Informace o vyhrazených zakázkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
VI.3)Informace o obecném právním rámci
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
10.6.2016