Dodávky - 205216-2017

31/05/2017    S103    - - Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Slovensko-Košice: Kamera používajúca žiarenie gama

2017/S 103-205216

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Legal Basis:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
35562340
Rastislavova 43
Košice-mestská časť Juh
042 53
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Michaela Pitoňáková
Telefón: +421 556118333
E-mail: pitonakova@inmm.sk
Fax: +421 556118309
Kód NUTS: SK042

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.inmm.sk

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného hybridného zariadenia SPECT/CT a nového, nepoužitého, nerepasovaného zariadenia SPECT, vrátane systému PACS a súvisiacich stavebných prác a služieb.

Referenčné číslo: 2017/S
II.1.2)Hlavný kód CPV
33111620
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného hybridného zariadenia SPECT/CT a nového, nepoužitého, nerepasovaného zariadenia SPECT, vrátane systému PACS a súvisiacich stavebných prác a služieb podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 648 563.08 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51410000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Cesta k nemocnici 1, 975 17 Banská Bystrica.

II.2.4)Opis obstarávania:

Uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 98
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, dané ustanovením § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c )nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Ďalšie údaje sú uvedené v bodoch 24.1.1.2 až 24.1.1.5 časti V. kapitoly A. súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov preukázanie všetkých vyššie uvedených podmienok účasti osobného postavenia.

Odôvodnenie: Preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje ustanovenie § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie:

Použije sa reverzný postup podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 tohto zákona.

Ponuky je potrebné predkladať v jednej obálke.

IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Kritéria elektronickej aukcie ako aj všetky ďalšie potrebné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v bode 29 časti V. kapitoly A. súťažných podkladov a budú uvedené aj vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 03/07/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2017
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 04/07/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Proces otvárania ponúk sa uskutoční v zasadačke č. 256 na 1. poschodí v sídle verejného obstarávateľa, t .j. na adrese: Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Rastislavova 43, 042 53 Košice-mestská časť Juh.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk pri použití elektronickej aukcie v zmysle § 54 ods. 3 posledná veta zákona o verejnom obstarávaní je neverejné. Údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Všetky dokumenty k zákazke sú všeobecne verejné dostupné v profile verejného obstarávateľa v záložke „zákazky“ na webovej stránke: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9124?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=inštitút&ico=&obec=&month=&year=2016&text=

Verejný obstarávateľ nepožaduje od uchádzačov preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky.

Žiadosťou o účasť sa podľa § 2 ods.5 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní rozumie písomná žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov, ak ide o verejnú súťaž.

Žiadosť o účasť, resp. informáciu o prevzatí súťažných podkladov z profilu verejného obstarávateľa s uvedením dátumu prevzatia je záujemca povinný doručiť verejnému obstarávateľovi buď prostredníctvom doručovateľa alebo e-mailom na adresu kontaktného miesta uvedenú v oddieli I. bodu I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v lehote uvedenej v bode IV.2.2) tohto oznámenia.

Komunikačným jazykom medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom/záujemcom vrátane predloženej ponuky a žiadosti o účasť, resp. informácie o prevzatí súťažných podkladov z profilu verejného obstarávateľa je slovenský, prípadne český jazyk.

Žiadosť o účasť, resp. informácia o prevzatí súťažných podkladov z profilu verejného obstarávateľa musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu/žiadateľa (obchodný názov, sídlo/miesto podnikania, meno a priezvisko zodpovednej osoby, jej telefónne číslo a e-mail). Uvedené sa požaduje z dôvodu objektívneho stanovenia momentu prevzatia súťažných podkladov a s tým súvisiace určenie lehôt podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak záujemca uvedenú požiadavku nedodrží, verejný obstarávateľ bude zákonné lehoty počítať od momentu zverejnenia súťažných podkladov v profile verejného obstarávateľa.

Dĺžka trvania zákazky uvedená v časti II.2.7) tohto oznámenia bola určená v zmysle bodu 10.2 časti I. kapitoly A. súťažných podkladov.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/05/2017