Služby - 205468-2016

17/06/2016    S116

Belgicko-Brusel: Prispôsobiteľný softvér ako služba (SaaS) pre systém správy klinických pacientov na podporu európskych referenčných sietí

2016/S 116-205468

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: B232 5/68
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: sante-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1594
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Prispôsobiteľný softvér ako služba (SaaS) pre systém správy klinických pacientov na podporu európskych referenčných sietí.

Referenčné číslo: SANTE/2016/A4/013.
II.1.2)Hlavný kód CPV
48180000 Softvérový balík pre zdravotníctvo - JA02
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Tento súťažný dialóg je navrhnutý tak, aby poskytoval verejnému obstarávateľovi systém správy klinických pacientov na podporu sietí pri diagnostike a liečbe zriedkavých alebo málo sa vyskytujúcich komplikovaných ochorení alebo stavov za štátnymi hranicami v Európskej únii.

Požadovanými službami je prispôsobiteľný softvér ako služba (SaaS) spolu s riadením projektu, údržbou, integráciou, prispôsobením a podporou súboru jednotných, bezpečných, internetových informačných systémov na hosting, zdieľanie a cezhraničnú výmenu citlivých údajov a informácií. Služba SaaS by mala poskytovať spoločné komponenty na využívanie všetkými sieťami s možnosťou prispôsobenia sa s cieľom splniť špecifické potreby jednotlivých sietí [alebo skupiny (skupín) sietí].

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48180000 Softvérový balík pre zdravotníctvo
48170000 Softvérový balík na kontrolu súladu
48210000 Softvérový balík na vytváranie sietí
48500000 Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá
48900000 Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
48200000 Softvérový balík na vytváranie sietí, pre internet a intranet
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Požadovanými službami je prispôsobiteľný softvér ako služba (SaaS) spolu s riadením projektu, údržbou, integráciou, prispôsobením a podporou súboru jednotných, bezpečných, internetových informačných systémov na hosting, zdieľanie a cezhraničnú výmenu citlivých údajov a informácií v kontexte európskych referenčných sietí (ERN), ktoré budú informované v prípade zdieľaných zložiek pre každú ERN a môžu byť upravené podľa tematickej obchodnej analýzy obchodných procesov s cieľom uspokojiť potreby každej ERN (alebo skupiny ERN).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný minimálny počet: 3
Maximálny počet: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:

Ak kritériá výberu spĺňa viac ako maximálny počet subjektov, budú sa hodnotiť relatívne silné a slabé stránky týchto subjektov s cieľom určiť predpokladaný maximálny počet. Hodnotenie bude založené na testovaní existujúceho operačného systému SaaS, ktorý poskytol uchádzač, verejným obstarávateľom v súvislosti so zdieľaním a výmenou citlivých zdravotníckych údajov a informácií medzi zdravotníckymi odborníkmi v 3 zemepisne vzdialených oblastiach. Počas tohto hodnotenia sa budú brať do úvahy len nasledujúce faktory v poradí podľa priority:

1) použiteľnosť (vrátane interoperability s inými systémami) (50 %);

2) prístupná úprava (25 %) a

3) prístupnosť (25 %).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: E-health.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri informatívny dokument a prílohy.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Súťažný dialóg
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 19/07/2016
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 08/08/2016
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/06/2016