Služby - 206092-2018

15/05/2018    S91

Belgicko-Brusel: Európska sieť právnych odborníkov v oblasti nediskriminácie a rovnosti pohlaví

2018/S 091-206092

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, DG Justice, Unit JUST/04 Programme Management
Poštová adresa: Office MO59 04/21
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: just-04-procurement@ec.europa.eu
Telefón: +32 22981708
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3440
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3440
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Európska sieť právnych odborníkov v oblasti nediskriminácie a rovnosti pohlaví

Referenčné číslo: JUST/2018/RDIS/PR/EQUA/0015
II.1.2)Hlavný kód CPV
79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Všeobecným cieľom obstarávania je poskytovať Komisii nepretržité, spoľahlivé a nezávislé poradenstvo, analýzy a príslušné informácie, pokiaľ ide o vnútroštátne právne predpisy, judikatúru a politiky v oblasti rodovej rovnosti a nediskriminácie, najmä v súvislosti s rasou a etnickým pôvodom, náboženstvom alebo vierou, vekom, zdravotným postihnutím a sexuálnou orientáciou a ďalšími otázkami relevantnými pre prácu Komisie v týchto oblastiach.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79410000 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
79110000 Právne poradenstvo a zastupovanie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory dodávateľa

II.2.4)Opis obstarávania:

Zameria sa najmä na všetky členské štáty EÚ. Do určitej miery sa však budú požadovať aj informácie o kandidátskych krajinách (Turecko, Čierna Hora, Albánsko, Srbsko a bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko) a krajinách EZVO, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) vzhľadom na potrebu sledovať vývoj právnych predpisov v kontexte procesu rozširovania a uplatniteľnosť „acquis“ EÚ v oblasti rodovej rovnosti a antidiskriminácie aj v krajinách EZVO/EHP.

Bude tiež potrebné prispieť k práci Komisie v oblasti posudzovania účinnosti súčasnej legislatívy, a ak to bude potrebné, k vývoju nových legislatívnych nástrojov na úrovni EÚ. V rámci obstarávania bude poskytovaná podpora činnosti Komisie, nezávislé informácie a poradenstvo o realizácii a uplatňovaní zákonov EÚ s poukázaním na osvedčené postupy a problematické oblasti.

Konkrétne ciele tohto obstarávania sú:

— poskytnúť informácie pre Komisiu o fungovaní a účinnosti vnútroštátneho uplatňovania smerníc v oblasti nediskriminácie a rovnosti pohlaví;

— prispieť k monitorovaniu, posilneniu, pravidelnému hodnoteniu a aktualizácii právnych predpisov v oblasti antidiskriminácie a rodovej rovnosti;

— poskytnúť informácie a poradenstvo v oblasti rozvoja európskeho a vnútroštátneho precedentného práva a jeho vplyvu na úroveň poskytnutej ochrany týkajúcej sa antidiskriminácie a rodovej rovnosti;

— poskytnúť príklady osvedčených postupov, čo sa týka ochrany a presadzovania v oblasti rodovej rovnosti a nediskriminácie, a

— poskytovať Komisii informácie týkajúce sa akýchkoľvek ďalších otázok súvisiacich s jej činnosťou v oblasti rodovej rovnosti a nediskriminácie, alebo vo výnimočných prípadoch o špecifických otázkach súvisiacich s inými oblasťami alebo dôvodmi, ktoré sú nad rámec právnych predpisov EÚ o rovnosti, ktoré môžu mať vplyv alebo dôsledky na vývoj a uplatňovanie rodovej rovnosti alebo nediskriminácie (napríklad sa týkajú diskriminácie na základe zdravotných dôvodov alebo diskriminačných účinkov vnútroštátnych ustanovení v oblasti pracovného práva, zamestnania, daní a vzdelávania).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zákazka môže byť obnovená max. 3-krát, zakaždým na 12-mesačné obdobie.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Pracovný program na rok 2018 a finančné prostriedky na vykonávanie programu „Práva, rovnosť a občianstvo“
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 22/08/2018
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 27/08/2018
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Rue Montoyer, 1040 Brussels, Belgicko

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pre britských záujemcov alebo uchádzačov:

Pripomíname, že po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa na záujemcov alebo uchádzačov zo Spojeného kráľovstva, v závislosti od výsledku rokovaní, budú uplatňovať pravidlá prístupu k postupom obstarávania EÚ zo strany hospodárskych subjektov so sídlom v tretích krajinách. V prípade, že takýto prístup nie je stanovený v platných zákonných ustanoveniach, záujemcovia alebo uchádzači zo Spojeného kráľovstva by mohli byť vylúčení z obstarávacieho konania.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Ako je uvedené vyššie
Mesto/obec: Luxemburg
Štát: Luxembursko
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/05/2018