Leveringen - 206653-2020

Submission deadline has been amended by:  259400-2020
05/05/2020    S87

Polen-Lublin: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2020/S 087-206653

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Postadres: ul. dr. K. Jaczewskiego 8
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Postcode: 20-954
Land: Polen
Contactpersoon: mgr Sylwia Syryjczyk
E-mail: Sylwia.Syryjczyk@spsk4.lublin.pl
Telefoon: +48 817244519
Fax: +48 817467155

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego – 3 zadania

Referentienummer: EDZ.242-26/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego – 3 zadania

— zadanie nr 1 Kardiomonitory i defibrylatory.

— zadanie nr 2 Sprzęt medyczny – 4 pozycje asortymentowe.

— zadanie nr 3 Sprzęt medyczny – 20 pozycji asortymentowych/

Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1–3 „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kardiomonitory i defibrylatory

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Kardiomonitor transportowy – 2 kpl.

2. Kardiomonitor kompaktowy na wózku 2 sztuki.

3. Kardiomonitor modułowy na wózku –2 sztuki.

4. Defibrylator – typ 1 – 2 kpl.

5. Defibrylator – typ 2– 2 kpl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: okres gwarancji / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: jakość / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 45
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Z tytułu zakupu, dostawy, montażu, uruchomienia, szkolenia – zapłata nastąpi jako płatność ratalna, 60 równych rat płatnych ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sprzęt medyczny – 4 pozycje asortymentowe

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Pompa infuzyjna – 7 kpl.

2. Pompa do żywienia objętościowa – 1 kpl.

3. Narzędzia chirurgiczne do operacji ginekologicznych – 1 zestaw.

4. Narzędzia chirurgiczne – 3 zestawy.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: okres gwarancji / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: jakość / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 45
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Z tytułu zakupu, dostawy, montażu, uruchomienia, szkolenia – zapłata nastąpi jako płatność ratalna, 60 równych rat płatnych ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sprzęt medyczny – 20 pozycji asortymentowych

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Elektrokardiograf – 1 kpl.

2. Ssaki – 2 kpl.

3. Wózek wielofunkcyjny ze zintegrowaną wagą – 1 kpl.

4. Łóżka – 4 sztuki.

5. Wózek-fotel do transportu pacjentów w pozycji leżącej lub siedzącej – 3 kpl.

6. Fotel transportowy z podporami ortopedycznymi i drążkiem infuzyjnym – 3 kpl.

7. Fotel do iniekcji – 4 kpl.

8. Wózek fotel do transportu chorych – 3 kpl.

9. Nawilżacz respiratorowy – 2 kpl.

10. Napęd elektryczny z piłą – 1 kpl.

11. System holterowski wraz z oprogramowaniem – 1 kpl.

12. Laktator wrza z z osprzętem wielorazowym – 1 kpl.

13. Aparat do ogrzewania chorego – 2 komplety

14. Rotor do pasywnej i aktywnej terapii ruchowej kończyn górnych i dolnych – 2 kpl.

15. Indywidualne środki ochrony RTG – 16 kpl.

16. Aparat do elektroterapii i laseroterapii – 1 kpl.

17. Głowica bezobsługowa do ultradźwięków – 1 kpl.

18. Aparat do ultradźwięków – 1 kpl.

19. Aparat do krioterapii – 1 kpl.

20. Aparat do resuscytacji noworodka – 1 kpl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: okres gwarancji / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: jakość / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 45
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Z tytułu zakupu, dostawy, montażu, uruchomienia, szkolenia – zapłata nastąpi jako płatność ratalna, 60 równych rat płatnych ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu wg art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca nie jest zobligowany do spełniania powyższego warunku;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – szczegóły w sekcji III.1.2;

c) zdolności technicznej lub zawodowej – szczegóły w sekcji III.1.3.

2. Potencjał podmiotu trzeciego:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;

2) Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 1 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (uwzględniające co najmniej informacje podane w ppkt lit. c);

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty trzecie zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;

c) z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem).

Pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) musi zostać dołączone do oferty.

Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno:

— precyzować zakres umocowania,

— wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,

— każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub innego dokumentu sporządzonego w tym celu; alternatywnie – wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika – Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika – Lidera na dokumencie pełnomocnictwa).

4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, poz. 1126 ze zm.).

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej Zamawiającego, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Cdn. w sekcji poniżej.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli poza oświadczeniem wstępnym JEDZ Wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Cd. z sekcji powyżej

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia określonych łącznie w rozdziale 4, Wykonawcy muszą przesłać na platformę zakupową Zamawiającego znajdującą się pod adresem https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej: JEDZ) wg załącznika nr 7. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Platforma zakupowa Zamawiającego jest narzędziem do komunikacji elektroniczej – instrukcję złożenia JEDZ opisano szczegółowo w rozdz. 7.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uwaga: Warunki udziału w postępowaniu zostaną wstępnie zweryfikowane na podstawie wypełnionej części IV: Kryteria kwalifikacji poprzez złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w punkcie „alfa” w JEDZ (nie wymaga się wypełniania żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ).

A1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) przesyła każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A2) W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać będzie na zasobach innych podmiotów – przesyła się do Zamawiającego JEDZ podmiotu trzeciego. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby. JEDZ musi wskazywać brak istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia (w zakresie analogicznym jak Wykonawca) oraz spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie.

A3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podaje firmy tych podwykonawców w JEDZ; nie wymaga się wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia w stosunku do podwykonawców ani wskazywania ich w oświadczeniu JEDZ.

b) W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów – zobowiązanie tych podmiotów (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną), o którym mowa w rozdziale 4 pkt. 2.2 lit. a).

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia poprzez przesłanie na platformę zakupową Zamawiającego w zakładce „Pytania / Informacje” – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia – następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz rozdziale 4 SIWZ:

1) wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.

Cdn. w sekcji poniżej.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie niższą niż 570 000,00 PLN w przypadku składania ofert na wszystkie zadania, a w przypadku składania ofert na wybrane zadania – na kwotę odpowiadającą co najmniej sumie wartości z poniższej tabeli – dla zadań, na które składana jest oferta (w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie – minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty):

Nr zadania: Poziom warunku (PLN)

1: 75 000,00;

2: 125 000,00;

3: 370 000,00.

Cd. z sekcji powyżej

1.1.dowodami, o których mowa w pkt 1) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

8) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.);

10) jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego – dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego – w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (w zakresie analogicznym jak Wykonawca) oraz spełnienia (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) warunków udziału w postępowaniu.

Cdn. w sekcji poniżej.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli poza oświadczeniem wstępnym JEDZ Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie;

1.1. dowodami, o których mowa w pkt 1 są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Cd. z sekcji powyżej

11) w celu potwierdzenia, iż oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego - charakterystyka techniczna i użytkowa, parametry techniczne asortymentu objętego dostawą i określonego w Załączniku nr 1–3 np. w formie prospektów, katalogów, ulotek – nie zawierające informacji sprzecznych niż podane w tym Załączniku do SIWZ.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.3 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.4–6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega on z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 – zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium RP a osoba, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.3 ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP – składa się ten dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce jej zamieszkania.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w ramach głównych dostaw wykonał jedno zamówienie którego przedmiotem była dostawa asortymentu stanowiącego przedmiot postępowania i/lub innych środków trwałych będących wyrobem medycznym, o wartości dostawy nie niższej niż 800 000,00 PLN brutto w przypadku składania oferty na wszystkie zadania, a w przypadku składania ofert na wybrane zadania – na kwotę odpowiadającą co najmniej sumie wartości z poniższej tabeli dla zadań, na które składana jest oferta (w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie – minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty):

Nr zadania: Poziom warunku (PLN)

1: 110 000,00;

2: 180 000,00;

3: 510 000,00.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury opisanej w Załączniku nr 1–3 wraz ze szkoleniem personelu – nastąpi w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy.

Dostawa urządzeń i ich instalacja wykonana będzie w siedzibie Zamawiającego.

Wymaga się, aby oferowane wyposażenie było fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2020 lub nowsze, nie rekondycjonowane, nie powystawowe, w stanie kompletnym, tj.: gwarantującym uruchomienie go oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych wydatków (poza materiałami eksploatacyjnymi).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:15
Plaats:

Komisyjne otwarcie ofert (poprzez odszyfrowanie zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozdz. 7 SIWZ) nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (pok. 001).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Procedura jest jawna

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości 23 000,00 PLN (składając ofertę dla wszystkich zadań), a wartość wadium dla poszczególnych zadań wynosi odpowiednio:

Nr zadania: Wysokość wadium (PLN)

1: 3 000,00;

2: 5 000,00;

3: 15 000,00.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/04/2020