Diensten - 207372-2021

27/04/2021    S81

Nederland-'s-Gravenhage: Consultancy en strategische adviesdiensten voor gebouwen- en faciliteitenbeheer

2021/S 081-207372

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europol
Postadres: Eisenhowerlaan 73
Plaats: The Hague
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postcode: 2517 KK
Land: Nederland
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefoon: +31 703531594
Fax: +31 703180808
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europol.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8340
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8340
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Consultancy en strategische adviesdiensten voor gebouwen- en faciliteitenbeheer

Referentienummer: 2103/C29/D
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71315200 Bouwadvies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel een contractant aan te wijzen voor het verlenen van consultancy- en strategische adviesdiensten op de volgende drie gebieden:

1) woningbeheerdiensten;

2) strategische bedrijfsadvisering;

3) faciliteitenbeheerdiensten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71210000 Architectonische adviezen
71621000 Diensten voor technische analyse of adviezen
72220000 Systeem- en technisch advies
72224000 Advies over projectmanagement
79415200 Ontwerpadviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel een contractant aan te wijzen voor het verlenen van consultancy- en strategische adviesdiensten op de volgende drie gebieden:

1) woningbeheerdiensten;

2) strategische bedrijfsadvisering;

3) faciliteitenbeheerdiensten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/06/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Europol Headquarters, Eisenhowerlaan 73, The Hague, NEDERLAND of Europol Satellite Building, Jan Willem Frisolaan 13, The Hague, NEDERLAND

Gezien de situatie rondom Covid-19 kan Europol besluiten:

i) tot uitstel van de openingssessie (rekening houdend met de geldigheid van de inschrijvingen); en/of

ii) een openingsbijeenkomst te organiseren via een videoconferentie, waarbij wordt nagegaan of de vertegenwoordigers van de inschrijvers zijn geïdentificeerd.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Maximaal één vertegenwoordiger per inschrijver. Om veiligheidsredenen moeten inschrijvers zich binnen de gestelde termijn (zie de uitnodiging tot inschrijving en de aanbestedingsstukken) registreren om tot de openingssessie te worden toegelaten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Binnen ongeveer vier jaar.

VI.3)Nadere inlichtingen:

In geval van onbeschikbaarheid of storingen in de werking van de elektronische communicatiemiddelen vermeld in I.3) gedurende de laatste vijf kalenderdagen vóór de ontvangsttermijn vermeld in IV.2.2), behoudt Europol zich het recht voor om:

i) deze termijn te verlengen;

ii) de datum en het tijdstip van de opening van de inschrijvingen vermeld in IV.2.7) dienovereenkomstig uit te stellen en deze wijzigingen bekend te maken op het internetadres vermeld in sectie I.3), zonder voorafgaande bekendmaking van een rectificatie van deze aankondiging. Ondernemers met belangstelling in deze aanbesteding worden verzocht zich in te schrijven voor deze oproep tot inschrijving op het adres in sectie I.3) om op de hoogte te worden gebracht wanneer nieuwe informatie of documenten worden bekendgemaakt.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen twee maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1). Eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure, mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1). Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen twee jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europol
Postadres: Eisenhowerlaan 73
Plaats: The Hague
Postcode: 2517 KK
Land: Nederland
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefoon: +31 703025000
Fax: +31 703180808
Internetadres: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/04/2021