Leveringen - 208773-2019

06/05/2019    S87    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Belfast: Divers meubilair en uitrusting

2019/S 087-208773

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Education Authority
Postadres: 40 Academy Street
Plaats: Belfast
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT1 2NQ
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Pamela Rea
E-mail: pamela.rea@eani.org.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendersni.gov.uk/epps
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendersni.gov.uk/epps
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

FES-19-007 Outdoor Furniture Made Primarily from Recycled Plastic for the Education Authority

Referentienummer: FES-19-007 / Resource ID 2193899
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39150000 Divers meubilair en uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Education Authority (EA) invites tenders for the supply and delivery of outdoor furniture made primarily from recycled plastic for the period 1.7.2019 to 30.6.2023 on a call-off as required basis. The administering EA Procurement office for this tender will be Belfast.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39151000 Diverse meubelen
39142000 Tuinmeubilair
45233293 Plaatsen van straatmeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN NORTHERN IRELAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Education Authority (EA) invites tenders for the supply and delivery of outdoor furniture made primarily from recycled plastic for the period 1.7.2019 to 30.6.2023 on a call-off as required basis. The administering EA Procurement office for this tender will be Belfast.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

See tender documents for further details.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Suppliers interested in this tender must register and submit their tender through eTendersNI at the following link https:// etendersni.gov.uk/epps

If you require any further assistance please contact the eTendersNI Helpdesk on 0800240454 or email nieproc-helpdesk@eurodyn.com

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Education Authority
Postadres: 40 Academy Street
Plaats: Belfast
Postcode: BT1 2NQ
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The Education Authority will incorporate a standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision. The standstill period, which will be for a minimum of 10 calendar days, provides time for the unsuccessful tenderers to challenge the award decision before any contracts are entered into.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/05/2019