Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 208824-2020

Submission deadline has been amended by:  293223-2020
05/05/2020    S87

Polska-Szczecin: Autobusy transportu publicznego

2020/S 087-208824

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
Adres pocztowy: pl. Armii Krajowej 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-456
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@um.szczecin.pl
Tel.: +48 914245102
Faks: +48 914245104
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szczecin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/umszczecin
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/umszczecin
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup 8 autobusów zeroemisyjnych – elektrycznych, przegubowych

Numer referencyjny: BZP/22/20
II.1.2)Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 sztuk autobusów dwuczłonowych, niskopodłogowych, fabrycznie nowych, zeroemisyjnych, o napędzie elektrycznym, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup 8 autobusów zeroemisyjnych – elektrycznych, przegubowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie energii / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja całopojazdowa / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Klimatyzacja – ilość czynnika chłodzącego / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Zawieszenie / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Szyba przednia / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 392
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.06.01.00-00-0052/19-00 z 30.1.2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku;

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) jego średnioroczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (tj. 2017, 2018, 2019), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 20 000 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie;

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 15 000 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Dodatkowe informacje:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną dostawę obejmującą co najmniej 3 autobusy przeznaczone do przewozu osób w komunikacji miejskiej fabrycznie nowe, niskopodłogowe, elektryczne o długości

18 metrów (+/- 1 m) (dwuczłonowe).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.

Dodatkowe informacje:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Nie dotyczy.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wadium należy wnieść w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

2. Zasady dotyczące wnoszenia wadium zostały określone w rozdziale VIII SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamów. ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postęp. i zawarcia umowy.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.

3. Wszelką korespondencję w postęp. zamaw. kieruje do pełnomocnika.

4. Sposób składania dok. przez wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów. został określony w rozdz.V SIWZ.

5. Wspólnicy sp. cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamów. i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1–4.

6. Przed podpisaniem umowy wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamów. będą mieli obowiązek przedst. zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

1) zobow. do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamów.;

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamów.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu, sposobu realizacji, zmianie wynagrodzenia.

2. Warunki realizacji umowy w tym zmiany umowy zostały szczegółowo określone w paragrafie 13 wzoru umowy stanowiącej zał. nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/06/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397), POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SIWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie za pośrednictwem platformy Portal Smart Pzp pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/umszczecin

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w j. polskim.

2. O udzielenie zam. może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postęp., w okolicznościach, o których mowa w:

— art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) Pzp, za wyjątkiem przyp. o którym mowa w art. 133 ust. 4 Pzp,

—art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) Pzp.

3. Zamawi. dopuszcza, aby w celu wstępnego potwierdz. spełniania warunków udziału w postęp., wykonawca w cz. IV – Kryt. kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przyp. wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

4. Na potwierdz., że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postęp. należy złożyć: dok. i ośw., o których mowa rozdz.V: pkt 5 ppkt 1 lit. od a) do g) i pkt 7 SIWZ tj.:

1) zaśw. US;

2) zaśw. ZUS;

3) odpis z właściwego rejestr. lub z CEIDG;

4) KRK w zakr. określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, za wyjątkiem przypadku o którym mowa w art. 133 ust. 4 Pzp;

5) ośw. wyk. o braku wydania wobec niego prawomocn. wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm. o zaleg. z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na bezp. społ. lub zdrow.;

6) ośw. wyk. o braku orzecz. wobec niego tytułem środk. zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ.;

7) ośw. wyk.o niezaleganiu z opłacaniem podat. i opłat lokalnych;

8) oświad. o przynależności lub braku przynależn. do tej samej gr. kapitałowej.

5. Poza dok., o których mowa w sekcji III.1.2 oraz III.1.3 ogł., zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceni., do złożenia w wyznaczonym termin., nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia ośw. i dok. na potwierdzenie, że ofer. dostawy odpowiadają określonym wymag. tj.:

a) oświ. wykonawcy potwierdz., że ofer. autobusy spełniają poszczególne wymagania zamawi.;

b) świad. homologacji wraz z załącz.;

c) wykaz materiał. użytych do bud. nadwozia i podwozia wraz z podaniem odpow. normy PN-EN;

d) rys. techn. z wymiarami ofer. autobusów, zdjęcia, a także rys. przedstaw. rozmieszczenie miejsc siedz., miejsce mocow. wózka inwalidz., wózka dzieci., miejsc. wydzielone dla psa przewodnika oraz tablic elektroni.;

e) raport z badań dla ofer. typu autobusu, wykonany wg wytycznych UITP;

f) opis mater., produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wyk. przewiduje ich zastosowanie oraz dok. na potwier. równoważności zastosowanych materia., produktów i rozwiązań.

6. Dok. wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: JEDZ; zobowiązanie podm. trzeciego; odpowiednie pełnomocnictwa; oświadcz. wskazujące część zamów., której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwyk. (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwyk. oraz firmy podwyk. są znane); oświat. wskazujące markę, typ i model oferowanych autob.; oświat. o udziale towarów pochodzących z państw członkowskich UE.

7. W celu potwierdz. braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wykonawca składa ośw. o przynależności lub braku przynależ. do tej samej gr. kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp.

8. Na podstawie art. 24aa Pzp zamawiaj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp.

9. Z uwagi na limit znaków, wykaz dok., które należy złożyć w postęp. i szczegółowe zasady ich składania określone są w rozdz. V SIWZ.

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryt. RP składa dok. zgodnie z rozdz. VI SIWZ.

11. Zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 4 Pzp, zamaw. odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodz. z państw członk. UE, państw z którymi UE zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyr. 2014/25/UE, nie przekracza 50 %.

12. Komunik. między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie ośw., wnioski (w tym o wyjaś. treści SIWZ), zawiadomienia i infor., przekazywane są wyłącz. w formie elektr. za pośrednictwem platf. portal SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/umszczecin.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2020