Služby - 209032-2017

02/06/2017    S105

Malta-Valletta: Poskytovanie bezpečnostných služieb pre priestory EASO na Malte

2017/S 105-209032

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky podporný úrad pre azyl
Mesto/obec: Valletta
Kód NUTS: MT MALTA
PSČ: MRS 1917
Štát: Malta
Kontaktná osoba: EASO Contracts
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.easo.europa.eu/
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2520
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Azyl.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie bezpečnostných služieb pre priestory EASO na Malte.

Referenčné číslo: EASO/2017/516.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79710000 Bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto samostatnej rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb je poskytovať bezpečnostné služby pre priestory EASO na Malte počas celkového maximálneho trvania 4 rokov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 210 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: MT MALTA
II.2.4)Opis obstarávania:

Verejná súťaž na uzatvorenie samostatnej rámcovej zmluvy na poskytovanie bezpečnostných služieb pre priestory EASO na Malte počas celkového maximálneho trvania 4 rokov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 210 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová zmluva sa automaticky obnoví raz na 24 mesiacov, pokiaľ jedna zo strán nedostane oficiálne oznámenie v opačnom zmysle, a to aspoň 3 mesiace pred koncom prebiehajúceho trvania. Obnovenie neznamená žiadnu zmenu, ani odklad existujúcich povinností.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

EASO si vyhradzuje právo zvýšiť hodnotu rámcovej zmluvy o 20 % počas 3 rokov trvania zmluvy v súlade s článkom 85 nariadenia o rozpočtových pravidlách EASO a článkom 134 ods. 1 písm. e) pravidiel uplatňovania.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 04/07/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Maltčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 07/07/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európsky podporný úrad pre azyl, MTC Blok A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta, MRS 1917, MALTA.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

1 oprávnený zástupca za každého uchádzača, vopred oznámený úradu EASO.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

O 4 roky.

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/05/2017