Diensten - 209929-2019

07/05/2019    S88

België-Brussel: EU-kenniscentrum voor slachtoffers van terrorisme

2019/S 088-209929

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, DG Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme and Financial Management
Postadres: Office MO59 04/21
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: just-04-procurement@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22981708
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4662
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EU-kenniscentrum voor slachtoffers van terrorisme

Referentienummer: JUST/2018/JPPI/PP/CRIM/0165
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De belangrijkste doelstelling van deze opdracht is de oprichting van een EU-kenniscentrum voor slachtoffers van terrorisme (hierna „het EU-centrum” genoemd). Het EU-centrum is gericht op het verlenen van bijstand aan EU-lidstaten om de doeltreffende omzetting en praktische toepassing te verzekeren van de EU-regels inzake slachtoffers van terrorisme door de terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke bijstandsmechanismen en middelen op het niveau van de Unie. Het EU-centrum moet concrete en praktische acties aanreiken die een positief effect zullen hebben op slachtoffers van terrorisme. Het EU-centrum moet, in het bijzonder, richtsnoeren en opleidingen verstrekken met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de EU-regels en zal lijsten opstellen van de relevante deskundigen die op nationaal niveau beschikbaar zijn. Op het einde van het project zullen alle acties van het EU-centrum geëvalueerd worden met het oog op de analyse van de noodzaak en haalbaarheid van de toekomstige oprichting van een EU-coördinatiecentrum voor slachtoffers van terrorisme. De contractant moet hiertoe een verslag afleveren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
80511000 Stafopleidingsdiensten
79100000 Juridische dienstverlening
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De belangrijkste doelstellingen van het EU-centrum zijn de volgende:

i) de ontwikkeling van richtsnoeren en een opleidingspakket, en de organisatie van opleidingsactiviteiten. Het EU-centrum moet richtsnoeren en opleidingsactiviteiten ontwikkelen op basis van lessen die zijn getrokken uit eerdere terroristische aanslagen. Er zullen opleidingsactiviteiten en activiteiten inzake de opleiding van lesgevers worden georganiseerd voor het personeel van nationale instanties en nationale organisaties voor slachtoffersteun over de noden van slachtoffers en de praktische aspecten van de tenuitvoerlegging van de EU-regels inzake slachtoffers van terrorisme;

ii) optreden als kenniscentrum en platform voor vakmensen die omgaan met slachtoffers van terrorisme voor alle kwesties die verband houden met slachtoffers van terrorisme. Het EU-centrum moet meer bepaald: lijsten opstellen en bijhouden van nationale deskundigen, deskundigen op EU-niveau (opgeleide psychologen, advocaten, compensatiedeskundigen) en organisaties voor slachtoffersteun; de toegang tot informatie over de rechten van slachtoffers en de toepassing daarvan in de praktijk vergemakkelijken; en een uitgebreide website beheren. Het EU-centrum moet meer bepaald een specifieke lijst opstellen waarin psychotraumatologische deskundigen worden samengebracht die specifiek zijn opgeleid om om te gaan met slachtoffers van terrorisme die posttraumatisch stresssyndroom vertonen en die onmiddellijk kunnen worden ingezet na een terroristische aanslag in de betroffen lidstaat. Het EU-centrum zal deskundigen, onderzoek, kennis en vaardigheden samenbrengen uit de Europese Unie en de rest van de wereld;

iii) de Europese Commissie en het Europees netwerk voor de rechten van slachtoffers (hierna „ENVR”) bijstaan bij de versterking van de operationele coördinatie tussen de lidstaten en slachtofferverenigingen, met inbegrip van bijstand bij de identificatie van instanties die verantwoordelijk zijn voor de aandacht en zorg voor slachtoffers in elke lidstaat, en de creatie van veilige communicatiekanalen die de onmiddellijke uitwisseling van informatie over slachtoffers uit verschillende lidstaten mogelijk maken. Het ENVR is een netwerk dat bestaat uit vakmensen uit EU-lidstaten (gewoonlijk van het Ministerie van Justitie) die actief zijn op het gebied van slachtofferrechten;

iv) de evaluatie van de noodzaak en haalbaarheid van de oprichting van een EU-coördinatiecentrum voor slachtoffers van terrorisme.

Alle acties van het EU-kenniscentrum voor slachtoffers van terrorisme vallen onder de leiding en het nauwe toezicht van de Commissie en worden uitgevoerd in samenwerking met het Europees netwerk voor de rechten van slachtoffers.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Besluit van de Commissie van 31.1.2019 betreffende de financiering van het proefproject "Oprichting van een EU-kenniscentrum voor slachtoffers van terrorisme" en de goedkeuring van het werkprogramma voor 2018.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het internetadres vermeld in I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Commission building - MO59

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie het internetadres vermeld in I.3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Voor Britse inschrijvers:

Gelieve op te merken dat, na de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, en afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen, de regels voor toegang tot EU-aanbestedingsprocedures voor ondernemers die gevestigd zijn in derde landen van toepassing zullen zijn op gegadigden of inschrijvers uit het Verenigd Koninkrijk. Indien dergelijke toegang niet is voorzien door de geldende wettelijke bepalingen kunnen gegadigden of inschrijvers uit het Verenigd Koninkrijk worden geweigerd voor deze aanbestedingsprocedure.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Zelfde als hiervoor
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Zelfde als hiervoor
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/04/2019