De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 210337-2019

07/05/2019    S88

Roemenië-Pitești: Dieselbrandstof (EN 590)

2019/S 088-210337

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Administrația Națională Apele Române — Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea
Nationaal identificatienummer: RO24427093
Postadres: Calea Câmpulung nr. 6–8
Plaats: Pitești
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 110147
Land: Roemenië
Contactpersoon: Delia Lita
E-mail: delia.lita@daav.rowater.ro
Telefoon: +40 248223449
Fax: +40 248220878
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rowater.ro/daarges
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Servicii de gospodărire a apelor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru achiziție motorină Euro Diesel 5 vrac

Referentienummer: 24427093201927
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Se doreste incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 48 de luni pentru achizitia de motorina Euro Diesel 5 (conform SR EN 590) — vrac (cu transport inclus pana la depozitul achizitorului situat in localitatea Valea Mare, Str. Enculesti nr. 11, jud. Arges, la circa 2 km de intrarea in Pitesti dinspre Campulung) conform Caietului de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. In cazul in care se vor solicita clarificari, autoritatea contractanta va raspunde cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311 Argeş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul de carburanti al autoritatii contractante din localitatea Valea Mare, Str. Enculesti nr. 11, jud. Arges (situat la distanta de cca. 2 km de intrarea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Cantitate pentru perioada 1.7.2019–31.12.2019 — 6 luni:

Cantitate minima: 130 t. Valoare minima: 130 t x 5 500 RON/tona = 715 000 RON fara TVA.

Cantitate maxima: 132 t. Valoare maxima: 132 t x 5 500 RON/tona = 726 000 RON fara TVA;

2) Cantitate pentru perioada 1.1.2020–31.12.2020 — 12 luni:

Cantitate minima: 260 t. Valoare minima: 260 t x 5 500 RON/tona = 1 430 000 RON fara TVA.

Cantitate maxima: 264 t. Valoare maxima: 264 t x 5 500 RON/tona = 1 452 000 RON fara TVA;

3) Cantitate pentru perioada 1.1.2021–31.12.2021 — 12 luni:

Cantitate minima: 264 t. Valoare minima: 264 t x 5 500 RON/tona = 1 452 000 RON fara TVA.

Cantitate maxima: 268 t. Valoare maxima: 268 t x 5 500 RON/tona = 1 474 000 RON fara TVA;

4) Cantitate pentru perioada 1.1.2022–31.12.2022 — 12 luni:

Cantitate minima: 268 t. Valoare minima: 268 t x 5 500 RON/tona = 1 474 000 RON fara TVA.

Cantitate maxima: 271 t. Valoare maxima: 271 t x 5 500 RON/tona = 1 490 500 RON fara TVA;

5) Cantitate pentru perioada 1.1.2023–30.6.2023 — 6 luni:

Cantitate minima: 135 t. Valoare minima: 135 t x 5 500 RON/tona = 742 500 RON fara TVA.

Cantitate maxima: 138 t. Valoare maxima: 138 t x 5 500 RON/tona = 759 000 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Punctajul pentru factorul de evaluare „durata de livrare”: nu poate fi mai mica de 7 zile de la data confirmarii-primirii comenzii emisa de achizitor si nici mai mare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Ofertanţii (inclusiv asociaţii/subcontractanţii/terţii susţinători) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE (accesand urmatorul link: https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter) de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, doar de către ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit pe baza criteriului de atribuire, la solicitarea autorității contractante, conform art. 196 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

(a) Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(b) Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii (depunerii acestora),

(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

Note: documentele care reprezintă motive de excludere se solicită ofertantului/ofertantului asociat, subcontractantului, cât şi terţului susţinător.

— Incadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare atrage excluderea din procedura;

2) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se gasească în situatiile prevazute la art. 60 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, conform Formularului din Sectiunea Formulare, care se va prezenta odata cu DUAE.

Nota: dacă un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— director — Bogdan-Florian Gorunescu,

— director tehnic RAPM — Tatiana Diaconu,

— director ec. — Octavian Tanasescu,

— director tehnic D.I. — Velicu Eramazu,

— director tehnic ELH — Dumitru Ciobanu,

— Sorin Graure — ing. Birou Mecanizare-Energetic,

— Delia Lita — sef Serv. ALS,

— Iulia Patru — sef Birou Juridic,

— Camelia Dumitru — sef Birou Mecanizare-Energetic,

— Rosioru Gabriel Cornel — consilier juridic,

— George Ilie — ing. Serv. ALS,

— Diana Ene — ing. Serv. ALS,

— Florica Tudose — economist, serv ALS.

Nota: nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă [cf. art. 137 alin. (2) lit. b) din HG 395/2016].

— Oferta depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completarile ulterioare, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor şi/sau oricând pe parcursul evaluării acestor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin: 1 500 000,00 RON fără TVA la nivel de: unul sau mai multe contracte. Prin produse similare se înțelege: motorina utilizată în motoarele cu ardere internă. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.

Eventuele minimumeisen:

Autoritatea accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE, ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul economic a conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca, inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sa prezinte documentele care stau la baza informatiilor/datelor furnizate la solicitarea autoritatii contractante. In cazul ofertantilor nerezidenti, documentele vor fi insotite de o traducere a acestora in limba romana.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 07/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Potrivit art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016, pentru completarea formularului DUAE, operatorii economici interesati pot accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=ro

Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmisa pe SICAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.

In situatia in care 2 sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contratanta, au ofertat preturile cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, pe SICAP in sectiunea „Clarificari". Operatorii economici au dreptul sa imbunatateasca pretul ofertat anterior, urmind ca oferta care contine noul pret cel mai scazut sa fie declarata castigatoare. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire (in caz contrar, se considera acceptul tacit al acestora). In situatia in care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate in scris cu justificari si vor fi transmise autoritatii contractante respectand termenele prevazute de art. 161 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a caiilor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: A.B.A. Argeș-Vedea — Birou Juridic
Postadres: Calea Câmpulung nr. 6–8
Plaats: Pitești
Postcode: 110147
Land: Roemenië
E-mail: gabriel.rosioru@daav.rowater.ro
Telefoon: +40 248223449
Fax: +40 248220878
Internetadres: http://www.rowater.ro/daarges.
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/05/2019