Služby - 211423-2017

03/06/2017    S106

Španielsko-Sevilla: „Technická podpora pri revízii kritérií environmentálnej značky EÚ“: časť 1: „Výrobky tuhých krytín“; časť 2: „Spracované papierenské výrobky“; časť 3: „Výrobky z potlačeného papiera“

2017/S 106-211423

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Joint Research Centre (JRC), JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.5 — Circular Economy and Industrial Leadership
Poštová adresa: Edificio Expo, C/Inca Garcilaso, 3
Mesto/obec: Sevilla (Sevilla)
Kód NUTS: ES618 Sevilla
PSČ: 41092
Štát: Španielsko
Kontaktná osoba: Auf der Heyde Gesa
E-mail: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2553
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: výskum.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

„Technická podpora pri revízii kritérií environmentálnej značky EÚ“: časť 1: „Výrobky tuhých krytín“; časť 2: „Spracované papierenské výrobky“; časť 3: „Výrobky z potlačeného papiera“.

Referenčné číslo: JRC/SVQ/2017/B.5/0020/OC.
II.1.2)Hlavný kód CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom zákazky je podpora JRC Seville prostredníctvom poradenstva zameraného na tovar a spôsobilosti hodnotenia životného cyklu, ktoré podporujú revíziu existujúcich kritérií environmentálnej značky EÚ, ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie z 9.7.2009, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva tuhým krytinám (2009/607/ES), rozhodnutí Komisie z 2.5.2014, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre spracované papierenské výrobky (2014/256/EÚ) a rozhodnutí Komisie z 16.8.2012, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre potlačený papier (2012/481/EÚ) pre skupinu výrobkov, ktorá sa posudzuje.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 170 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Výrobky tuhých krytín

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ES618 Sevilla
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory dodávateľa, JRC Sevilla, Španielsko, miesto pre stretnutia.

II.2.4)Opis obstarávania:

„Technická podpora pri revízii kritérií environmentálnej značky EÚ“:

časť 1: „Výrobky tuhých krytín“;

časť 2: „Spracované papierenské výrobky“;

časť 3: „Výrobky z potlačeného papiera“.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 60 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 14
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2553
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Spracované papierenské výrobky

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ES618 Sevilla
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory dodávateľa, JRC Sevilla, Španielsko, miesto pre stretnutia.

II.2.4)Opis obstarávania:

„Technická podpora pri revízii kritérií environmentálnej značky EÚ“:

časť 1: „Výrobky tuhých krytín“;

časť 2: „Spracované papierenské výrobky“;

časť 3: „Výrobky z potlačeného papiera“.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 50 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 14
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2553
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Výrobky z potlačeného papiera

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ES618 Sevilla
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory dodávateľa, JRC Sevilla, Španielsko, miesto pre stretnutia.

II.2.4)Opis obstarávania:

„Technická podpora pri revízii kritérií environmentálnej značky EÚ“:

časť 1: „Výrobky tuhých krytín“;

časť 2: „Spracované papierenské výrobky“;

časť 3: „Výrobky z potlačeného papiera“.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 60 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2553

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 05/07/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 12/07/2017
Miestny čas: 12:00
Miesto:

Edificio Expo, C/ Inca Garcilaso, 3, 41092 Sevilla (Sevilla), ŠPANIELSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/05/2017