Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 211844-2016

Beknopt weergeven

22/06/2016    S119

België-Brussel: Openbaarvervoersdiensten

2016/S 119-211844

Vooraankondiging voor een openbaredienstcontract

Standaardformulier voor kennisgeving krachtens artikel 7, lid 2, van Verordening nr. 1370/2007 die één jaar vóór de bekendmaking van de uitnodiging tot inschrijving of onderhandse gunning moet worden bekendgemaakt in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie.

Verordening (EG) nr. 1370/2007

Afdeling I: Bevoegde instantie

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Flemish Government
Postadres: Martelaarsplein 19
Plaats: Brussels
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Martelaarsplein 7, 1000 Brussels
Ter attentie van: Dries Verhaeghe or Eric Sempels
E-mail: dries.verhaeghe@vlaanderen.be/eric.sempels@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 25526600
Fax: +32 25526601

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.vlaanderen.be

Elektronische toegang tot informatie : http://departement-mow.vlaanderen.be

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.3)Verwachte aanvang en looptijd van de opdracht of uiterste termijn voor de voltooiing
Aanvang: 1.7.2017
Periode in maanden: 42 (vanaf de gunning van de opdracht)