Diensten - 211844-2016

Beknopt weergeven

22/06/2016    S119    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Onderhandse gunning 

België-Brussel: Openbaarvervoersdiensten

2016/S 119-211844

Vooraankondiging voor een openbaredienstcontract

Standaardformulier voor kennisgeving krachtens artikel 7, lid 2, van Verordening nr. 1370/2007 die één jaar vóór de bekendmaking van de uitnodiging tot inschrijving of onderhandse gunning moet worden bekendgemaakt in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie.

<regulation_20071370> (en_US)

Afdeling I: Bevoegde instantie

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Flemish Government
Martelaarsplein 19
Contactpunt(en): Martelaarsplein 7, 1000 Brussels
Ter attentie van: Dries Verhaeghe or Eric Sempels
1000 Brussels
België
Telefoon: +32 25526600
E-mail: dries.verhaeghe@vlaanderen.be/eric.sempels@mow.vlaanderen.be
Fax: +32 25526601

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.vlaanderen.be

Elektronische toegang tot informatie : http://departement-mow.vlaanderen.be

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort bevoegde instantie
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Diensten inzake stadsspoorweg/lightrail, metro, tram, trolleybus of bus
I.4)Gunning van de opdracht namens andere bevoegde instanties
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming:
Direct award of public transport services in Flanders to the Flemish Public Transport Agency VVM-De Lijn.
II.1.2)Type opdracht, gebied(en) waar de openbare vervoersdienst wordt verleend
Dienstencategorie nr T-03: Diensten inzake metrovervoer
Dienstencategorie nr T-04: Diensten inzake tramvervoer
Dienstencategorie nr T-05: Diensten inzake busvervoer (stedelijk/regionaal)
Dienstencategorie nr T-06: Diensten inzake touringcarvervoer (lange afstand)
Dienstencategorie nr T-08: Diensten inzake lightrailvervoer
Dienstencategorie nr T-99: Andere vervoersdiensten
Gebieden waar de openbare vervoersdiensten worden verleendBelangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Territory of the Flemish Region.

NUTS-code BE2

II.1.3)Korte beschrijving van de opdracht
Direct award of public transport services in Flanders to the Flemish Public Transport Agency VVM-De Lijn.
II.1.4)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

60112000, 60210000

II.1.5)Inlichtingen over uitbesteding
Uitbesteding wordt beoogd: ja
De waarde/het deel van de opdracht die/dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed:
Niet bekend
Korte beschrijving van de waarde/het deel van de opdracht die/dat wordt uitbesteed: A (minor) part of the bus services is further outsourced.
II.2)Hoeveelheid en/of waarde van de diensten:
km voor diensten op het gebied van openbaar personenvervoer: 188000000
II.3)Verwachte aanvang en looptijd van de opdracht of uiterste termijn voor de voltooiing
Aanvang: 1.7.2017
Periode in maanden: 42 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.4)Korte beschrijving van de aard en de omvang van de werken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
aan een interne exploitant (art. 5, lid 2 van 1370/2007)
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier:
IV.3.2)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten
IV.3.3)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
IV.3.4)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
IV.3.5)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.6)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Nadere inlichtingen:
VI.2)Beroepsprocedures
VI.2.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.2.2)Instellen van beroep
VI.2.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.3)Kennisgeving van gunning:
De aankondiging van een gegunde opdracht wordt gepubliceerd in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie: ja
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
17.6.2016