Diensten - 212890-2022

22/04/2022    S79

Nederland-Eindhoven: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 079-212890

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Brainport Development N.V.
Postadres: Achtsweg Zuid 159H
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
Contactpersoon: Frank van Duren
E-mail: f.vanduren@bizob.nl
Telefoon: +31 615183026
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bizob.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=198998
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=198998
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ICT Outsourcing Brainport Development

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het beheer van de volledige ICT van Brainport Development en aanverwante diensten.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal drie jaar en maximaal zes jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 november 2022.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdrachtnemer levert de volgende diensten met betrekking tot de ICT-omgeving van Brainport Development:

1. Reselling

2. Beheer

3. Security

4. Coördinatie van het incidentherstel

5. Levering en beheer van de lokale infrastructuur

6. Levering en beheer van public cloud diensten

7. Beheer werkplekken

8. Autorisatiemanagement en inrichting laptops

9. Incidentherstel overige apparatuur en programmatuur

10. Service desk en ondersteuning

11. System integration

De definities van de eerste tien diensten, en de eisen die aan deze diensten gesteld worden, zijn vastgelegd in het programma van eisen. De invulling van de dienst “system integration” geldt als gunningscriterium.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Security / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Invulling van system integration / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Governance / Weging: 30
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 38
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Drie verlengingen van elk 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Alle inschrijvers hebben de mogelijkheid om vragen te stellen. Vragen en/of opmerkingen kunnen alleen middels de Negometrix “Vraag & Antwoord” module worden ingediend uiterlijk tot het in de planning vermelde datum en tijdstip, bij de aanbestedende dienst.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Certificeringen:

Kwaliteitsmanagement:

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001 of gelijkwaardig), dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst.

Informatiebeveiliging:

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd informatiebeveiligingssysteem (ISO 27001 of vergelijkbaar), dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst

Toegepaste hardware en software van derde partijen:

De inschrijver heeft voldoende inhoudelijke kennis van de onderstaande hardware en software producten van derden, die zijn toegepast in de infrastructuur van de opdrachtgever. Dit toont hij aan met behulp van certificaten. In de onderstaande tabel staat per product het minimale certificaat waarover de onderneming van de opdrachtnemer dient te beschikken.

Cisco premier partner

Fortinet Advanced Partner

Microsoft - Cloud platform - Silver

Microsoft - Enterprise Mobility Management - Silver

Microsoft - Cloud productivity - Gold

Microsoft - Security - Gold

Microsoft - Windows and Devices - Silver

Alleen inschrijver met de beste prijs – kwaliteitverhouding wordt gevraagd kopieën van de betreffende certificaten te overleggen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/06/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/06/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Eindhoven

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Plaats: ’s Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/04/2022