Diensten - 213677-2020

08/05/2020    S90

Italië-Parma: Verstrekking van kinderopvang voor kinderen van het EFSA-personeel

2020/S 090-213677

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 046-107704)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Postadres: via Carlo Magno 1A
Plaats: Parma
NUTS-code: ITH52 Parma
Postcode: 43126
Land: Italië
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Adres van het kopersprofiel: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verstrekking van kinderopvang voor kinderen van het EFSA-personeel

Referentienummer: OC/EFSA/HUCAP/2020/01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80110000 Diensten voor kleuteronderwijs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), gevestigd in Parma (Italië), wil middels een oproep tot inschrijving een aantal crèches/kinderopvangfaciliteiten werven die bereid zijn om opvang te verstrekken aan kinderen van het EFSA-personeel vanaf het schooljaar 2020-2021.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 046-107704

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen:
In plaats van:

Datum: 18.5.2020

Plaatselijke tijd: 14.30.

Plaats:

EFSA – via Carlo Magno 1A, Parma 43126, ITALIË.

Te lezen:

Datum: 25.5.2020

Plaatselijke tijd: 14.30.

Plaats:

virtuele sessie via Skype.

Afdelingsnummer: IV.2.7)
In plaats van:
Datum: 18/05/2020
Plaatselijke tijd: 14:30
Te lezen:
Datum: 25/05/2020
Plaatselijke tijd: 14:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Vanwege de COVID-19-crisis, de daaruit voortvloeiende beperkingen voor verplaatsingen en voor toegang tot het EFSA-gebouw, zal de openingssessie van deze aanbesteding uitsluitend plaatsvinden via een videolink naar een onlinebijeenkomst. Inschrijvers die aan de opening willen deelnemen, moeten uiterlijk op 22.5.2020 (vóór 23.59, plaatselijke tijd) een e-mail sturen naar het adres EFSAProcurement@efsa.europa.eu van de EFSA om toegang te vragen tot de openingssessie. De uiterste datum voor indiening van de inschrijvingen wordt niet verlengd. Inschrijvers die naar de kantoren van de EFSA afreizen voor de opening mogen het gebouw niet betreden.