Dodávky - 217475-2019

13/05/2019    S91

Taliansko-Ispra: Dodávka a údržba vzduchotesného priestoru na určenie emisií z odparovania (SHED)

2019/S 091-217475

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 078-184651)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, JRC.C – Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.4 – Sustainable Transport
Poštová adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Štát: Taliansko
E-mail: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka a údržba vzduchotesného priestoru na určenie emisií z odparovania (SHED)

Referenčné číslo: JRC/IPR/2019/OP/0800
II.1.2)Hlavný kód CPV
38433200 Zariadenia na meranie emisií
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na súťaž je získanie kompletného vzduchotesného priestoru na určenie emisií z odparovania (SHED – Sealed Housing for Evaporative Determination) v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1832.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/05/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 078-184651

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 23/05/2019
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 03/06/2019
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 24/05/2019
Miestny čas: 09:30
má byť:
Dátum: 04/06/2019
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: