Werken - 217481-2019

13/05/2019    S91    - - Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Eindhoven: Bouwen van gebouwen

2019/S 091-217481

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting ROC Summa College
Sterrenlaan 10
Eindhoven
5631 KA
Nederland
Contactpersoon: Mark Thijs
Telefoon: +31 652618504
E-mail: thijs@zri.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.summacollege.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie Nieuwbouw Automotive te Helmond

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Summa College te Eindhoven (hierna: Summa) is thans bezig met de ontwikkeling van een aantal grote huisvestingsprojecten, waaronder het nieuwe gebouw voor de opleiding Automotive te Helmond.

Om de aanbestedingen van het werk van deze huisvestingsprojecten zo goed mogelijk voor te bereiden hecht Summa veel waarde aan de mening en input van marktpartijen. Zodoende kunnen de opdrachten optimaal worden afgestemd op hetgeen in de markt leeft, met als doel de kans op succesvolle aanbestedingen te maximaliseren. Door middel van deze marktconsultatie wordt aan marktpartijen de gelegenheid gegeven hun mening over en input te geven voor de beoogde aanbestedingsprocedure.

De onderhavige markconsultatie richt zich met name op de nieuwbouw van de opleiding Automotive. De informatie/input die vanuit deze marktconsultatie zal tevens worden gebruikt voor de toekomstige huisvestingsprojecten van Summa.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45300000
45350000
45214000
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Helmond

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Summa is thans bezig met de ontwikkeling van een nieuw gebouw voor deopleiding Automotive. Deze zal gehuisvest worden in een gebouw aan de Automotive Campus in Helmond (gelegen aan de N270). Het schoolgebouw zal vanaf het schooljaar 2019–2020 in gebruik worden genomen. De totale oppervlakte bedraagt circa 4 500 m2 BVO.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
29/05/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/05/2019