Diensten - 217890-2018

23/05/2018    S96

België-Brussel: Onderzoek naar de omzetting door de lidstaten van Richtlijn 2016/943 betreffende de handelsgeheimhoudingsplicht

2018/S 096-217890

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie / DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs / Directorate F: Innovation and Advanced Manufacturing
Postadres: N105 9/023
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3462
E-mail: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3462
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3462
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoek naar de omzetting door de lidstaten van Richtlijn 2016/943 betreffende de handelsgeheimhoudingsplicht

Referentienummer: 690/PP/GRO/IMA/18/1133/10358
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van dit onderzoek is de Commissie ondersteunen bij de evaluatie van de omzetting en tenuitvoerlegging door de lidstaten van Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8.6.2016 inzake de bescherming van niet openbaar gemaakte informatie over knowhow en bedrijfsinformatie (handelsgeheimen) tegen de onrechtmatige verwerving, het gebruik en openbaarmaking ervan (de Richtlijn „Handelsgeheimen“).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken zullen worden uitgevoerd in de kantoren van de contractant of op elke andere plaats die in de inschrijving wordt vermeld, met uitzondering van de kantoren van de Commissie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Om de doelstellingen van het onderzoek te verwezenlijken, moet de contractant de volgende taken uitvoeren:

1) uitvoeren van een „volledigheidscontrole“, d.w.z. controleren of de relevante nationale maatregelen van de 28 EU-lidstaten alle bepalingen van de Richtlijn „Handelsgeheimen“ omzetten;

2) verstrekken van hoogwaardige vertalingen in het Engels van de nationale maatregelen van de 28 EU-lidstaten met betrekking tot de omzetting en tenuitvoerlegging van de Richtlijn „Handelsgeheimen“;

3) uitvoeren van een „volledigheidscontrole“, d.w.z. controleren of de relevante nationale maatregelen van de 28 EU-lidstaten alle bepalingen van de Richtlijn „Handelsgeheimen“ omzetten;

4) beoordelen van begeleidende maatregelen, d.w.z. identificeren van nationale bepalingen die verder gaan de respectievelijke eisen van de Richtlijn „Handelsgeheimen“, het beoordelen van de consistentie ervan met de Richtlijn „Handelsgeheimen“ en commentaar geven over het praktisch effect en juridische gevolgen;

5) het identificeren van „beste praktijken“ in de tenuitvoerlegging van de Richtlijn „Handelsgeheimen“.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 13
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/07/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/07/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Avenue des Nerviens, 105 — 1040 Brussels, België.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Van elke inschrijver mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger de opening van de inschrijvingen bijwonen. Ondernemingen die de opening willen bijwonen, moeten dit minstens 48 uur van tevoren per e-mail (grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu) mededelen. Dit bericht moet worden ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver en de naam vermelden van de persoon die de opening van de inschrijvingen zal bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2018