Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 218766-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

25/06/2015    S120

Belgicko-Brusel: Štúdie o vplyve environmentálneho kroku Euro 5 na kategóriu vozidiel L

2015/S 120-218766

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, Riaditeľstvo C – Priemyselná transformácia a pokročilé hodnotové reťazce
Poštová adresa: avenue d'Auderghem 45
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=765
Kontaktná osoba: pán Gwenole Cozigou – riaditeľ

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=765

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
Poštová adresa: pozri výzvu na predloženie ponúk
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Štúdie o vplyve environmentálneho kroku Euro 5 na kategóriu vozidiel L.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 10: Prieskum trhu a prieskum verejnej mienky
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: V priestoroch dodávateľa alebo na akomkoľvek inom mieste označenom v ponuke s výnimkou priestorov Komisie.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Pred tým, ako bude možné kategóriu vozidiel L umiestniť na trh a zaregistrovať, bude na účel schválenia kategórie vozidiel L potrebné, okrem iného, vykonať niekoľko environmentálnych skúšok a výsledky skúšok sa nahlásia schvaľujúcemu orgánu s cieľom overiť, či environmentálne vlastnosti typu vozidiel kategórie L spĺňajú minimálne požiadavky stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 a jeho delegovaných a vykonávacích aktoch.
Ďalej by štúdia okrem iného mala posúdiť uskutočniteľnosť a efektívnosť nákladov požiadaviek na testovanie zhody v prevádzke, požiadaviek na mimocyklové emisie a limitné hodnoty počtu tuhých častíc emisií pre určité podkategórie. Na základe výsledkov štúdie by Komisia mala zvážiť predloženie návrhu na zavedenie týchto nových prvkov do budúcich právnych predpisov o typovom schvaľovaní, ktoré sa uplatnia po stupňoch uvedených v tomto nariadení.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

34100000 Motorové vozidlá

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
1 obstarávanie služieb s trvaním 20 mesiacov a s odhadovaným maximálnym rozpočtom 900 000 EUR, ktoré zahŕňa preskúmanie a posúdenie prvkov uvedených v odôvodnení 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, a druhá fáza so začiatkom v roku 2016, ktorá je vyhradená pre program overenia platnosti prvej fázy.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 900 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 20 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri špecifikácie obstarávania.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri špecifikácie obstarávania.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri špecifikácie obstarávania.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Pozri špecifikácie obstarávania.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
465/PP/GRO/IMA/15/11825.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
7.8.2015
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 14.8.2015

Miesto:

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, budova Breydel, avenue d'Auderghem 45, miestnosť 10/140, 1049 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pozri špecifikácie obstarávania.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: ecj.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15.6.2015