Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Werken - 218843-2021

03/05/2021    S85

België-Brussel: Bouwwerkzaamheden

2021/S 085-218843

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maatschappij voor Stedelijke Inrichting — nv van publiek recht
Nationaal identificatienummer: BE0876.515.952
Postadres: Brederodestraat 9
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Ann-Sophie Doesburg
E-mail: as.doesburg@sau.brussels
Telefoon: +32 28993814
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sau.brussels
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Vastgoed Beheer

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

FRAME-overheidsopdracht voor aanneming van werken, algemene aanneming van bouwwerken voor de verwezenlijking van het FRAME-gebouw, gelegen op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat te 1030 Schaarbeek

Referentienummer: FR-FD-265
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 18 558 811.27 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

FRAME, op de hoek van de Kolonel Bourgstraat en de Reyerslaan te 1030 Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Overheidsopdracht voor werken, algemene aanneming voor de bouw van het FRAME-gebouw, gelegen op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat te 1030 Schaarbeek.

De opdracht omvat met name:

1. alle werken beschreven in dit Best. en al zijn bijlagen, evenals alle werken, leveringen, toebehoren, leveringen van energieën en vloeistoffen en alle onderwerpingen of uitvoeringsmiddelen die de opdr. in staat stellen om een absoluut volledig werk af te leveren dat beantwoordt aan de normale bestemming van het bouwwerk. De opdr. zal zich niet kunnen beroepen op enige leemte en/of weglating met de bedoeling een of ander supplement bovenop de prijs van zijn offerte te vorderen (art. 82, al. 1 van KB1);

2. het onderhoud van de werken en van de technische installaties gedurende de werken en de waarborgtermijn;

3. de algemene bouwplaatsuitrustingen in overeenstemming met de bepalingen van dit Best. en de geldende verordeningen;

4. het perfecte onderhoud van de bouwplaats en haar omgeving;

5. de vereiste preventie- en veiligheidsmaatregelen voor de werken die deel uitmaken van deze opdracht, de maatregelen met betrekking tot het personeel dat wordt ingezet of de personen die toegang hebben tot de bouwplaats, tot de medeaannemers en de openbare regieën en de maatregelen die als het geval zich voordoet op de bestaande bouwwerken dienen te worden toegepast;

6. het rechtsgeldig afvoeren van de bouwplaats van aarde, modder, afval, materialen, puin, afbraakmateriaal, enz. afkomstig van deze opdracht, naar een recyclinginstallatie in overeenstemming met het Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16.3.1995 betreffende de verplichte recyclage van bepaald bouw- of sloopafval (BS 6.5.1995);

7. De opslag op de door de L.W. aangeduide plaatsen van de eventueel herbruikbare producten afkomstig van de site.

Deze opdracht wordt deels gesubsidieerd door het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het project “Activering van Mediapark.Brussels” en “Bx1”.

Met de nieuwe zetels voor de VRT en de RTBF wordt dit project een van de eerste verwezenlijkingen van mediapark.brussels.

Dit project voorziet om verschillende gebruikers (partners) samen te brengen. Zo komen hier namelijk:

— de zetel van Bx1 (regionale televisiezender),

— een innovatieplatform met co-working en een incubator, bestemd voor de media-/audiovisuele sector,

— kantoren voor Screen.Brussels,

— lokalen voor De ihecs Academy.

De te construeren ruimtes betreffen onder andere kantoren, televisiestudio’s, onthaal, een auditorium, opleidingsruimtes, technische ruimtes, parking.

De oppervlakte van het gebouw bedraagt +/- 7 870 m2, aangevuld met één ondergrondse verdieping van 1 490 m2 die overwegend voor parking wordt aangewend.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodologie / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Deze opdracht wordt deels gesubsidieerd door het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het project “Activering[...] (zie opdrachtdocumenten).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 126-307449
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: FR-FD-265
Benaming:

FRAME-Overheidsopdracht voor aanneming van werken, algemene aanneming van bouwwerken voor de verwezenlijking van het FRAME-gebouw, gelegen op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat te 1030 Schaarbeek.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/04/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BAM Interbuild
Postadres: Heistraat 129
Plaats: Wilrijk
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 2610
Land: België
E-mail: info@baminterbuild.be
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GROVEN + nv
Postadres: Schoonmansveld 50
Plaats: Puurs-Sint-Amands
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 2870
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 558 811.27 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapstraat 37
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349470
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/04/2021