Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 219869-2016

29/06/2016    S123

Belgicko-Brusel: MTS III (mobilné telefónne komunikačné služby)

2016/S 123-219869

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Informatics, Directorate R: Resources Management and Optimisation, Unit 3: ICT Procurement and Contract Management
Poštová adresa: rue Belliard 28, Office: 07/141
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1040
Štát: Belgicko
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefón: +32 229-60762
Fax: +32 22957702
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1474
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1474
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: informačné technológie.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

MTS III (mobilné telefónne komunikačné služby).

Referenčné číslo: DIGIT/R3/PO/2016/022.
II.1.2)Hlavný kód CPV
64200000 Telekomunikačné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Poskytovanie služieb mobilnej komunikácie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na maximálny počet častí: 2
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Mobilné komunikácie a služby (vrátane asistenčných služieb)

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
64200000 Telekomunikačné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

2 možné predĺženia, zakaždým o 12 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Administratívne rozpočtové prostriedky EÚ.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Infraštruktúra a služby SMS brány (vrátane asistenčných služieb)

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
64200000 Telekomunikačné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

1 možné predĺženie o 12 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Administratívne rozpočtové prostriedky EÚ.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: Neuplatniteľné.
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 063-107766
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 12/09/2016
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 14/09/2016
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre informatiku, rue Belliard 28, 1049 Brusel, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania obálok s ponukami sa môžu zúčastniť najviac 2 zástupcovia za každého uchádzača. Z bezpečnostných a organizačných dôvodov by mali uchádzači zaslať kópiu preukazu totožnosti tejto osoby (týchto osôb) e-mailom (digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu) najneskôr 1 pracovný deň pred otváraním ponúk. V prípade, že tak neurobia, Generálne riaditeľstvo pre informatiku si vyhradzuje právo odmietnuť prístup zástupcu (zástupcov) uchádzača na otváranie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

Tohto obstarávacieho konania sa zúčastnia nasledujúce európske inštitúcie a orgány:

Európsky parlament, Luxemburg, Luxembursko/Brusel, Belgicko/Štrasburg, Francúzsko;

Rada Európskej únie/Európska rada (Generálny sekretariát), Brusel, Belgicko;

Súdny dvor, Luxemburg, Luxembursko;

Európsky hospodársky a sociálny výbor, Brusel, Belgicko;

Výbor regiónov Európskej únie, Brusel, Belgicko;

Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Brusel, Belgicko;

európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, Brusel, Belgicko;

Agentúra pre európsky GNSS, Brusel, Belgicko;

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, Brusel, Belgicko;

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie, Luxemburg, Luxembursko;

Európska obranná agentúra, Brusel, Belgicko;

Agentúra Euratomu pre zásobovanie, Luxemburg, Luxembursko;

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru, Brusel, Belgicko;

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky, Brusel, Belgicko;

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum, Brusel, Belgicko;

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny, Luxemburg, Luxembursko;

Výkonná agentúra pre výskum, Brusel, Belgicko;

Výkonná agentúra pre inovácie a siete, Brusel, Belgicko;

Európske školy (Generálny sekretariát), Brusel, Belgicko;

spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály, Brusel, Belgicko;

spoločný podnik Čisté nebo 2, Brusel, Belgicko;

spoločný podnik pre palivové články a vodík 2, Brusel, Belgicko;

spoločný podnik IIL 2, Brusel, Belgicko;

spoločný podnik SESAR, Brusel, Belgicko;

spoločný podnik Shift2Rail, Brusel, Belgicko.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, kedy túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Informatics, Directorate R: Resources Management and Optimisation, Unit 3: ICT Procurement and Contract Management
Poštová adresa: rue Belliard 28, Office: 07/142
Mesto/obec: Brussels
PSČ: 1040
Štát: Belgicko
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefón: +32 22960762
Internetová adresa: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/index_en.htm
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/06/2016