Diensten - 221196-2020

13/05/2020    S93

België-Brussel: Haalbaarheidsonderzoek van een op actieve stoffen gebaseerd toetsingssysteem („monografen”) en andere mogelijke alternatieven voor de milieurisicobeoordeling van veterinaire geneesmiddelen

2020/S 093-221196

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 072-170143)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Sante — Health and Food Safety, Sante.DDG2.E.5 — Animal nutrition, veterinary medicines
Postadres: Belliard 232, White Park (B232), Rue Breydel 2-10
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: sante-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Haalbaarheidsonderzoek van een op actieve stoffen gebaseerd toetsingssysteem („monografen”) en andere mogelijke alternatieven voor de milieurisicobeoordeling van veterinaire geneesmiddelen

Referentienummer: SANTE/2020/OP/0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79314000 Haalbaarheidsonderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderzoek is gericht op het identificeren, verzamelen en analyseren van bewijsmateriaal ter beoordeling van de haalbaarheid van de op werkzame stoffen gebaseerde benadering en van mogelijke alternatieven, tegen de achtergrond van de huidige productgebaseerde benadering voor de milieurisicobeoordeling (ERA) van veterinaire geneesmiddelen. De kwantitatieve en kwalitatieve gegevens ter beoordeling van de haalbaarheid van de opties en ter identificatie van de verwachte effecten moeten worden verstrekt en geanalyseerd in overeenstemming met de kwaliteitsnormen en de beginselen die zijn vastgelegd in de richtlijnen en toolbox voor betere regelgeving van de Europese Commissie. Het onderzoek is gebaseerd op de Verordening inzake veterinaire geneesmiddelen (VMP) en zal gericht zijn op de belangrijkste pijlers van die wetgeving.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 072-170143

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 29/05/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 26/06/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: