Diensten - 222883-2021

04/05/2021    S86

Nederland-Venlo: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2021/S 086-222883

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Venlo
Nationaal identificatienummer: 54364892
Postadres: Hanzeplaats 1
Plaats: Venlo
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5912 AT
Land: Nederland
Contactpersoon: Ruud Sassen
E-mail: inkoop@venlo.nl
Telefoon: +31 773596666
Fax: +31 773596766
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.venlo.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9399471f9f6aa13d006484b71e020b62
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9399471f9f6aa13d006484b71e020b62
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Calamiteitendienst afvalstoffen

Referentienummer: Inkoopzaak 1711236
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft een 24-uurs calamiteitendienst (24/7 - 365 dagen) voor het op afroep inzamelen van afvalstoffen en de werkzaamheden die daarbij komen kijken. Het betreft afvalstoffen die onbeheerd worden aangetroffen in de openbare ruimte, maar ook afvalstoffen die vrijkomen bij calamiteiten binnen de gemeente Venlo.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
90600000 Verwijderen, schoonmaken en ontsmetten binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving
90520000 Diensten op het gebied van radioactief, toxisch, medisch en gevaarlijk afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Venlo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Op basis van historische gegevens (2018 t/m Q1-2021) bedraagt de opdrachtwaarde gemiddeld 85 000 EUR excl. btw/jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optioneel kan de gemeente Venlo eenzijdig besluiten de overeenkomst met twee keer een jaar te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optionele verlengingsmogelijkheid opdrachtgever.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Zie inschrijvingsleidraad hoofdstuk 5.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/06/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/06/2021
Plaatselijke tijd: 10:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Postadres: Postbus 1988
Plaats: Maastricht
Postcode: 6201 BZ
Land: Nederland
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 433465465
Fax: +31 438885788
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2021