Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 222905-2016

01/07/2016    S125

Belgie-Brusel: Měření využívání audiovizuálních materiálů vypracovaných orgány EU a vysílaných televizními kanály – meziinstitucionální řízení (Evropské komise a Evropského parlamentu)

2016/S 125-222905

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament, direction générale de la communication, direction «Médias», unité «Audiovisuel»
Poštovní adresa: rue Wiertz 60
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: José Viejo Manzanal, PHS 01A063
E-mail: avtenders@europarl.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.europarl.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1619
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1619
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Měření využívání audiovizuálních materiálů vyprodukovaných orgány EU a vysílaných televizními kanály. Meziinstitucionální řízení (Evropské komise a Evropského parlamentu).

Spisové číslo: COMM/DG/AWD/2016/387.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79300000 Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Poskytování služby monitorování a měření používání audiovizuálního materiálu vypracovaného orgány a zpřístupněného sdělovacím prostředkům a dalším zainteresovaným stranám. Požadovaná služba bude zahrnovat monitorování a měření míry využití videozáznamů vysílaných všemi kanály uvedených 2 evropských orgánů prostřednictvím souboru televizních kanálů, který bude těmito orgány předem vymezen. Tento soubor bude zahrnovat kanály členských států, zemí mimo Evropskou unii i celoevropské kanály.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: FR421 Bas-Rhin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel a Štrasburk.

II.2.4)Popis zakázky:

Požadovaná služba bude zahrnovat monitorování a měření míry využití videozáznamů vysílaných všemi kanály uvedených 2 evropských orgánů prostřednictvím souboru televizních kanálů, který bude těmito orgány předem vymezen.

Tento soubor bude zahrnovat 220 televizních kanálů z 28 členských států, zemí mimo Evropskou unii i celoevropské kanály. Bude zahrnovat kanály s nejvyšší sledovaností v každé zemi nebo regionu anebo ty se zvláštním významem pro evropské orgány. Těchto 220 kanálů se bude monitorovat průběžně 24 hodin denně, 7 dní v týdnů, 365 dnů v roce. Monitorováním se rozumí schopnost vybrat televizní kanály v souboru a lokalizovat obrazový materiál vyrobený a odvysílaný příslušnými orgány podle programu vysílání těchto televizních kanálů.

Požaduje se dosažení co nejvyšší úrovně přesnosti detekce obrazového materiálu od příslušných orgánů (vyjádřená k nejbližší vteřině vysílání) a jasné uvedení této úrovně v nabídce.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

3 možná obnovení v délce 12 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 18/08/2016
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 25/08/2016
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropský parlament, 60 rue Wiertz, bâtiment Jozsef Antall, bureau -2Q129, 1047 Bruxelles, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

pod hrozbou neumožnění vstupu na otevírání nabídek musí uchazeči, kteří mají zájem se účastnit, zaslat potvrzení své účasti e-mailem (avtenders@europarl.europa.eu), a to nejpozději 2 pracovní dny před termínem otevírání nabídek, s omezením jejich účasti na 1 osobu. Viz specifikace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

2020.

VI.3)Další informace:

Ve lhůtě 3 let od uzavření původní rámcové smlouvy je Evropský parlament oprávněn otevřít jednací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v souladu s čl. 134 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25.10.2012 o finančních pravidlech platných pro rozpočet unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2015/1929 ze dne 28.10.2015.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/06/2016