Diensten - 222923-2021

04/05/2021    S86

Nederland-Veghel: Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur

2021/S 086-222923

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Nationaal identificatienummer: 4665288
Postadres: Muntelaar 10
Plaats: Veghel
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5467 HA
Land: Nederland
Contactpersoon: Sjors Penders
E-mail: inkoop@leijgraaf.nl
Telefoon: +31 880170000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.leijgraaf.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/de1973fbdce301b61f58bcf6f2bc83df
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/de1973fbdce301b61f58bcf6f2bc83df
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding Schoonmaakonderhoud en glasbewassing

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919000 Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat het leveren van schoonmaakonderhoud (dagelijks, periodiek en regiewerkzaamheden) en glasbewassing.

De Opdrachtgever wenst door middel van een openbare Europese aanbesteding een overeenkomst te sluiten met één Opdrachtnemer per perceel welke de beste prijs/kwaliteitverhouding heeft aangeboden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 Schoonmaak

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De werkzaamheden zijn verspreid over acht onderwijslocaties van Opdrachtgever. Het totaal beslaat ongeveer 31.000 m2 vloeroppervlak. Opgegeven aantallen en oppervlakten zijn indicatief, er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit perceel 1 schoonmaak / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De looptijd van de overeenkomst bedraagt vier jaar met een optie tot verlenging van drie maal één jaar. Er geldt een opzegtermijn van zes maanden voor Opdrachtgever na de initiële contractperiode van vier jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De looptijd van de overeenkomst bedraagt vier jaar met een optie tot verlenging van drie maal één jaar. Er geldt een opzegtermijn van zes maanden voor Opdrachtgever na de initiële contractperiode van vier jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 Glasbewassing

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De werkzaamheden zijn verspreid over 8 onderwijslocaties van Opdrachtgever. Het totaal beslaat ongeveer 31.000 m2 vloeroppervlak. Opgegeven aantallen en oppervlakten zijn indicatief, er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit perceel 2 glasbewassing / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De looptijd van de overeenkomst bedraagt vier jaar met een optie tot verlenging van drie maal één jaar. Er geldt een opzegtermijn van zes maanden voor Opdrachtgever na de initiële contractperiode van vier jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De looptijd van de overeenkomst bedraagt vier jaar met een optie tot verlenging van drie maal één jaar. Er geldt een opzegtermijn van zes maanden voor Opdrachtgever na de initiële contractperiode van vier jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden,

— Beroepsbevoegdheid.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Solvabiliteit.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Referenties.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/09/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/09/2021
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Plaats: 's-Hertogenbosch
Land: Nederland
E-mail: cib@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2021