De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Werken - 223145-2022

Submission deadline has been amended by:  295779-2022
29/04/2022    S84

Nederland-Apeldoorn: Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie

2022/S 084-223145

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Nationaal identificatienummer: 362087152
Postadres: Hofstraat 110
Plaats: Apeldoorn
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7311 KZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Bas van Harselaar
E-mail: inkoopservices@kadaster.nl
Telefoon: +31 881832000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kadaster.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.kadaster.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ae3e432e12a944cc8ee9e38fc90c7a00
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ae3e432e12a944cc8ee9e38fc90c7a00
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Renovatie WKO de Brug

Referentienummer: 22.008982
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45259300 Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie offerteaanvraag

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45351000 Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden
45259900 Upgraden van installaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL221 Veluwe
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apeldoorn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 65
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2022
Einde: 30/06/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: Walburgstraat 2
Plaats: Arnhem
Postcode: 6811 CD
Land: Nederland
E-mail: infobalie.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612000
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-gelderland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/04/2022