Werken - 223429-2022

29/04/2022    S84

Nederland-Amstelveen: Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

2022/S 084-223429

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Amstelveen
Nationaal identificatienummer: 30505231
Postadres: Laan Nieuwer-Amstel 1
Plaats: Amstelveen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1182 JR
Land: Nederland
Contactpersoon: Imad Khaoiri
E-mail: inkoop.aanbesteding@amstelveen.nl
Telefoon: +31 205404911
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.amstelveen.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud Elementenverhardingen en Kleine Projecten Infra

Referentienummer: I&A-nummer : 2020_0091
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233222 Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhoud Elementenverhardingen en Kleine Projecten Infra

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: RAW Raamovereenkomst onderhoud elementenverharding.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233222 Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hoofdzakelijk bestaande uit:

 het opbreken van elementenverharding;

 het uitvoeren van bestratingswerken;

 het stellen van kolken en putafdekkingen;

 het stellen van straatmeubilair;

 het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

De geprognotiseerde omzet is EUR 1 miljoen per jaar. Dit bedrag betreft slechts een grove indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De Opdrachtgever voorziet niet in een omzetgarantie.

Zie Offerteaanvraag met bijlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengopties zijn opgenomen In de Raamovereenkomsten.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Deze looptijd kan twee keer met (telkens) één jaar door de Opdrachtgever eenzijdig worden verlengd. Het uitgangspunt bij de optionele verlenging is een verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Raamovereenkomst kleine projecten infra.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233222 Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Een nadere uitvraag binnen perceel 2 kan bestaan uit een of meer (opdracht)vormen met toepasselijke voorwaarden:

a) Bestek/werkomschrijving op basis van de UAV 2012;

b) Advies/ samenwerkingsverband op basis van de ARVODI 2018.

De opdrachten, met een projectmatig karakter, bestaan in hoofdzaak uit:

• Aanpassingen in de openbare ruimte ( bijv. parkeerplaats, sport- en speellocaties);

o verhardingswerkzaamheden;

o aanbrengen van valondergronden;

o leidingwerk;

o straatafwatering;

o huis & kolkaansluitingen;

o grondbewerking;

o aanbrengen en verwijderen van meubilair;

o overige bijkomende werkzaamheden;

• Voorbereidende werkzaamheden zoals engineering;

• Het uitvoeren van onderzoeken;

• Het uitvoeren van een omgevingsscan.

De geprognotiseerde omzet van de opdrachten ligt tussen de €1.000.000 en €2.000.000. Dit bedrag betreft slechts een grove indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De Opdrachtgever voorziet niet in een omzetgarantie.

Zie Offerteaanvraag met bijlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengopties zijn opgenomen In de Raamovereenkomsten.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Deze looptijd kan twee keer met (telkens) één jaar door de Opdrachtgever eenzijdig worden verlengd. Het uitgangspunt bij de optionele verlenging is een verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 240-629221
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

1 Perceel 1: RAW Raamovereenkomst onderhoud elementenverharding.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: van Roode infra BV
Nationaal identificatienummer: 27335647
Postadres: Gieterij 43
Plaats: Noordwijkerhout
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2211WC
Land: Nederland
E-mail: info@vanroode.nl
Telefoon: +31 252372341
Fax: +31 252371062
Internetadres: http://www.vanroode.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: H. van Wijk infra B.V.
Nationaal identificatienummer: 55517749
Postadres: Schinkeldijkje 10 16
Plaats: AALSMEER
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1432CE
Land: Nederland
Telefoon: +31 206474748
Internetadres: http://www.hvanwijk.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AW Rijneveld Infra
Nationaal identificatienummer: 30079805
Postadres: A.C. Verhoefweg 4
Plaats: MIJDRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3641PC
Land: Nederland
E-mail: rijneveld@awgroep.nl
Telefoon: +31 297563942
Internetadres: http://www.awgroep.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

2 Perceel 2: Raamovereenkomst kleine projecten infra.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: De Bie Infra B.V.
Nationaal identificatienummer: 34051586
Postadres: Wagenmakerstraat 25
Plaats: Velserbroek
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1991JB
Land: Nederland
E-mail: bedrijfsbureau@debiebuitenwerk.nl
Telefoon: +31 235388088
Fax: +31 235387644
Internetadres: http://www.debiebuitenwerk.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: J. van Ingen B.V.
Nationaal identificatienummer: 34088042
Postadres: Aalsmeerderweg 333
Plaats: AALSMEER
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1432EA
Land: Nederland
E-mail: jvaningenbv@vaningen.nl
Telefoon: +31 297344322
Fax: +31 297341574
Internetadres: http://www.vaningen.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AW Rijneveld Infra
Nationaal identificatienummer: 30079805
Postadres: A.C. Verhoefweg 4
Plaats: MIJDRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3641PC
Land: Nederland
E-mail: rijneveld@awgroep.nl
Telefoon: +31 297563942
Internetadres: http://www.awgroep.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Postbus 84500
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1080BN
Land: Nederland
E-mail: info@rechtbankamsterdam.nl
Telefoon: +31 883617000
Fax: +31 205412111
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-amsterdam/contact/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gemeente Amstelveen
Postadres: Postbus 4
Plaats: Amstelveen
Postcode: 1180 BA
Land: Nederland
E-mail: inkoop.aanbesteding@amstelveen.nl
Internetadres: http://www.amstelveen.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie Offerteaanvraag.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/04/2022