Werken - 223479-2020

Submission deadline has been amended by:  346080-2020
14/05/2020    S94

Hongarije-Boedapest: Bouwen van sportfaciliteiten

2020/S 094-223479

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_27806346
Postadres: Váci Út 35. VII.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1134
Land: Hongarije
Contactpersoon: Greska Szlávna
E-mail: Szlavna.Greksa@erzsebettaborok.hu
Telefoon: +36 13010695
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://erzsebettaborok.hu/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000302892020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000302892020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: alapítvány
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gyermektáboroztatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zánkai Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztés

Referentienummer: EKR000302892020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212200 Bouwen van sportfaciliteiten
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zánkai Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztése

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212100 Bouwen van vrijetijdsvoorzieningen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

8251 Zánka külterület, hrsz.: 030/15, 018/3, 018/7; 022/26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projekt keretében a Zánkai Erzsébet-tábor egyes sportlétesítményeinek és szabadtéri programhelyszíneinek fejlesztése, valamint ezekhez kapcsolódó akadálymentesítést célzó beavatkozások kivitelezése”

Főbb kivitelezési paraméterek:

— Teniszpálya felújítás (3db) – a három salakos pálya összterülete 2025 m2

— Teniszpálya felújítás (1db) / rugalmas sportpálya burkolat – 675 m2

— Strandröplabda pálya felújítás (3db és továbbfejlesztés) – a 3 db pálya összesen 874 m2

— Röplabdapálya felújítás (1db) / rugalmas sportpálya burkolat – 413 m2

— Kosárlabda pálya felújítás (1db) / rugalmas sportpálya burkolat – 692 m2

— Kézilabda pálya felújítás (1db) / rugalmas sportpálya burkolat – 1 035 m2

— Kézilabda pálya felújítás – nem szilárd burkolat (2db) – 1498 m2

— Multifunkcionális ügyességi akadálypálya fejlesztése és közlekedési gyakorlópálya felújítása – 1424 m2 Kresz park, 411 m2 gokart pálya

— Stadion felújítása (1db) / rugalmas sportpálya burkolat – 3 743 m2

— Játszóterek fejlesztése (4db+1db) / 2 469 m2 – 55 db játszótéri elem

— Kültéri mászófal fejlesztése (1db) – 189 m2

— Központi gyülekező terület és színpad funkcionális rehabilitációja – 4 084 m2

— Pihenőterületek továbbfejlesztése (3db) – 1000 m2

— Strand és létesítményeinek felújítása – 4 668 m3 beépítendő homok lídósítás keretében, 450 fm partvédmű korszerűsítés, felújítás, 289 m2 szabadtéri kondipark

— Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása (10 db)

— Önálló akadálymentesítési feladatok

— Információs és eligazító táblák gyártása és kihelyezése

— Tapintható térkép gyártása és kihelyezése

— Láthatósági jelek gyártása és kihelyezése

— Öltöző, mosdó akadálymentesítés, rámpa kivitelezése

Rugalmas sportpálya burkolat m2 összesen: 6 558 m2

Játszóterek és szabadtéri edzőtermek m2 összesen: 2 758 m2

Parti védmű építés, lidósítás: 1 db (4 668 m3 beépítendő homok lídósítás keretében, 450 fm)

A tábor működik a kivitelezés során!

A tábor helyszínén több beruházás is zajlik egyidőben.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: M/2.1. alkalmassági feltételnél a szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata(egész hónapban; 0 hónap-0 pont,15 hónap vagy kedvezőbb maximum pont) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: M/2.2. alkalmassági feltételnél a szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata(egész hónapban;0 hónap-0 pont,15 hónap vagy kedvezőbb maximum pont) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: M/2.3. alkalmassági feltételnél a szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata(egész hónapban;0 hónap-0 pont, 15 hónap vagy kedvezőbb maximum pont) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: M/2.4. alkalmassági feltételnél a szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata(egész hónapban;0 hónap-0 pont, 15 hónap vagy kedvezőbb maximum pont) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-1.2.12.17-2017-00006

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.1) pontban megjelölt elnevezés kibővített, pontos meghatározása: Az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projekt keretében a Zánkai Erzsébet-tábor egyes sportlétesítményeinek és szabadtéri programhelyszíneinek fejlesztése, valamint ezekhez kapcsolódó akadálymentesítést célzó beavatkozások kivitelezése

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a) - b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód valamennyi rész esetében:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) 3. § (2)-(3) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. § 12-16 §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire és a 74. § (1) bekezdés b) pontjára, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.

Kivitelezői nyilvántartásra vonatkozó előírás:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában.

Igazolás módja:

Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján ajánlatában csatoljon nyilatkozatot az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényéről, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Eventuele minimumeisen:

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során valamennyi rész esetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni valamennyi rész esetében:

M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint.

A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— az építési beruházás tárgyát és mennyiségét,

— a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve),

— a teljesítés helyét.

Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került különös tekintettel a referencia tárgyát képező műemléképület műemlékvédelmi nyilvántartási adatait.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.

M/2.1-5. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra,

— a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; kötelező tartalmi elem a tapasztatok év/hónap bontásban történő rögzítése, amennyiben a szakember az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatot igazolja, illetőleg amennyiben az értékelési szempont szerinti többlet megajánlás kerül megtételre,

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szakember mely kamarai/szakmai névjegyzékben szerepel, mely nyilvántartási számmal,

— a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseire.

Eventuele minimumeisen:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:

a) legalább 1000 m2 összes alapterületű;, rugalmas sportpálya burkolat teljes körű kivitelezésére vonatkozó referencia;

b) legalább 1 db, minimum 400 m2 alapterületű, közösségi szabadidős tevékenységet szolgáló játszótér vagy szabadtéri kondipark pálya építésére vonatkozó referencia;

c) legalább 1 db kikötőépítést- és/vagy partvédmű építést- és/vagy lidósítást magába foglaló beruházásra vonatkozó referencia.

Az M/1. a)-c) pont szerinti alkalmassági követelmény egy vagy több szerződésből történő teljesítéssel is igazolható, továbbá az M/1. a)-c) pont szerinti alkalmassági követelmények azonos vagy önálló szerződésből való teljesítéssel is igazolhatók.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges – vagy azzal egyenértékű – végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik;

M/2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges – vagy azzal egyenértékű – végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik;;

M/2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges – vagy azzal egyenértékű – végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik;;

M/2.4. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ vagy MV-VZ-R – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges – vagy azzal egyenértékű – végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik;

Egy szakember több pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő a párhuzamos tapasztalatokat valamennyi szakember esetén csak egyszer veszi figyelembe.

Ajánlatkérő a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország fenti jogosultsággal egyenértékű jogosultság meglétét, vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő alkalmassági feltételként.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 0,1 %-a késedelemmel érintett minden naptári nap után, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10 %-a.

Hibás teljesítési teljesítés esetén a szerződésszerű teljesítéséig az előző bekezdésben meghatározott mértékű késedelmi kötbér.

Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 20 %-a

A kötbérek összesen nem haladhatják meg a nettó vállalkozói díj 30 %-át.

Jótállási idő: műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 30 hónap.

Teljesítési biztosíték és jótállási biztosíték a nettó vállalkozói díj 5-5 %-a.

Előleg visszafizetési biztosíték: a Kbt. 135. § (7) - (8) bekezdése szerint.

Előleg: 30 %.

Tartalékkeret mértéke 2,0 %.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a magyar forint.

A szerződés átalánydíj típusú.

Részszámlát legfeljebb havonta, de legalább 10 %-ot elérő műszaki teljesítések esetén jogosult benyújtani Vállalkozó. A végszámla összege legalább 20 %.

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Az ajánlatok bontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései irányadóak

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR) alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le.

2) A dokumentum benyújtandó az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, továbbá – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.

3) A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat csatolása – adott esetben nemleges tartalommal – kötelező.

4) Értékelési módszertan:

Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.

1. Ajánlati ár (nettó Ft): fordított arányosítás.

2. Minőségi értékelési szempontok tekintetében: egyenes arányosítás.

5) Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni excel formátumban és cégszerűen aláírt formátumban is. A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetéstől eltérni nem lehet.

6) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.

7) FAKSZ: Dr. Hegyes Péter lajstromszáma: 00064

8) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelynek mértéke 5 000 000 Ft. Ajánlatkérő fizetési számlája: 10300002-10668919-49020016 fizetési számlára történő teljesítés esetén csatolandó az átutalásról szóló igazolás.

9) A szerződéskötés feltétele legalább 500 000 000 forint/év és 300 000 000 forint/káresemény mértékű összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R. vagy E.A.R.) megléte, valamint az alkalmassági feltételek kapcsán releváns névjegyzékekben, illetőleg nyilvántartásokban való szereplés. Erre vonatkozóan nyilatkozat csatolandó az ajánlatban.

10) Ajánlatkérő a M1., M/2. alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevőkre vonatkozó feltételekhez képest szigorúbban határozta meg.

11) Helyszíni bejárás: Zánka külterület, hrsz.: 030/15, 018/3, 018/7, 022/26 Időpont: 2020. május 27. 11:00 óra

12) Nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül organizációs műszaki ütemtervet és pénzügyi ütemtervet köteles benyújtani Megrendelő részére.

13) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a teljesítés időtartama nem nyúlhat túl a projekt befejezési határidején, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a II.2.7) pontban rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/05/2020