Služby - 223787-2019

15/05/2019    S93    Agentúry - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Portugalsko-Lisabon: Poskytnutie služieb odbornej prípravy v oblasti IKT aplikácií pre koncových používateľov

2019/S 093-223787

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska námorná bezpečnostná agentúra
Poštová adresa: Praça Europa 4
Mesto/obec: Lisbon
Kód NUTS: PT170
PSČ: 1249-206
Štát: Portugalsko
Kontaktná osoba: Mr Craig Caldwell
E-mail: OPEN92019@emsa.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4816

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4816
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4816
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytnutie služieb odbornej prípravy v oblasti IKT aplikácií pre koncových používateľov

Referenčné číslo: EMSA/OP/9/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
80570000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom zákazky je poskytnúť zamestnancom EMSA služby odbornej prípravy (štandardné kurzy alebo individuálne prispôsobené) v oblasti IKT aplikácií pre koncových používateľov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80500000
80511000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PT170
II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom zákazky je poskytnúť zamestnancom EMSA služby odbornej prípravy v oblasti IKT aplikácií pre koncových používateľov. V závislosti od zistených potrieb budú kurzy odbornej prípravy buď štandardné alebo individuálne prispôsobené, môžu sa však požadovať aj ďalšie súvisiace služby, napríklad poradenstvo týkajúce sa odbornej prípravy a rozvoja zamestnancov (napr. analýza potrieb odbornej prípravy atď.).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/06/2019
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2019
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 25/06/2019
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Európska námorná bezpečnostná agentúra, Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, PORTUGALSKO. Upozorňujeme, že 11:00 hod. SEČ/SELČ zodpovedá 10.00 hod. lisabonského času.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766

Internetová adresa: www.curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Všeobecný súd
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko

Internetová adresa: www.curia.europa.eu

VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/05/2019