Werken - 223947-2019

15/05/2019    S93    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bielsko-Biała: Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing

2019/S 093-223947

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
PGL LP Nadleśnictwo Bielsko
ul. Kopytko 13
Bielsko-Biała
43-382
Polen
Contactpersoon: Izabela Pigan
Telefoon: +48 338183169
E-mail: izabela.pigan@katowice.lasy.gov.pl
Fax: +48 338183169
NUTS-code: PL225

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gospodarka leśna

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbiórka i modernizacja budowli niedostosowanych do wód wezbraniowych na potoku Bysterka

Referentienummer: SA.20.9.2017.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45246000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rozbiórka i modernizacja budowli niedostosowanych do wód wezbraniowych na potoku Bysterka”.roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez Andrzeja Zaniata prowadzącego Usługi Projektowe „PRO-ZAT” 43-360 Bystra ul. Ogrodowa 35, stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ.

Roboty budowlane polegające na budowie sześciu bystrzy kamiennych oraz likwidacji jednego przepustu rurowego.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL225
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo śląskie, powiat bielski, gmina Wilkowice, obręb ewidencyjny Bystra Śląska, działka nr 1033/1, 861/3 862, 863, 949/3, 850/7, 864, 865, 1033/2, 850/6, 1033/5, leśnictwo Bystra oddz.:72,75,81

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rozbiórka i modernizacja budowli niedostosowanych do wód wezbraniowych na potoku Bysterka”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Fundusz Spójności pt. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”. w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zamówienie obejmuje:

Numer Zadania: 02-02-2.1-02,ID postępowania: 02-02/R/02/UE/a/1-1

Roboty budowlane: „Rozbiórka i modernizacja budowli niedostosowanych do wód wezbraniowych na potoku Bysterka” Lokalizacja: województwo śląskie, powiat bielski, gmina Wilkowice, obręb ewidencyjny Bystra Śląska, działka nr 1033/1, 861/3 862, 863, 949/3, 850/7, 864, 865, 1033/2, 850/6, 1033/5, leśnictwo Bystra, oddział: 72, 75, 81. Lokalizacje (adresy leśne, działki ewidencyjne) objęte usługą projektową mogą ulec nieznacznej zmianie.Roboty budowlane polegające na budowie sześciu bystrzy kamiennych oraz likwidacji jednego przepustu rurowego.Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez Andrzeja Zaniata prowadzącego Usługi Projektowe „PRO-ZAT” 43-360 Bystra ul. Ogrodowa 35, stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ. Złożona oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Bielsko.

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z dokumentu pn.: „Podręcznik wdrażania projektu. Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej". Dokument ten stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż.; zaleceniami Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz Założeniami Zamawiającego, Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się ze stanem faktycznym terenu objętego zamówieniem, przed wykonaniem robót budowlanych;Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty.Wszystkie zadania są zlokalizowane na terenie objętym ochroną NATURA 2000. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby, które w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będą wykonywały czynności związane z wykonywaniem zamówienia Wymóg będzie spełniony w razie osobistej realizacji zamówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Numer Zadania: 02-02-2.1-02 ID postępowania: 02-02/R/02/UE/a/1-1

II.2.14)Nadere inlichtingen

Opis przedmiotu zamówienia c.d.:Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się złożyć oświadczenia o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę lub kopie umów, Nieprzedłożenie umów będzie skutkować naliczeniem kar umownych i zawiadomieniem przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 081-192969
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rozbiórka i modernizacja budowli niedostosowanych do wód wezbraniowych na potoku Bysterka

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Podstawy wykluczenia z postępowania.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 4 – 8 PZP. Na podstawie:

1) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

2) art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;

3) art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;

4) art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;

5) art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Wymagane oświadczenia i dokumenty zgodnie z SIWZ:

Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, odpisz właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument,informację z KRK w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP,oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ,wykaz robót wraz z dowodami,iż roboty wykonano prawidłowo, wykaz robot skierowanych do realizacji zamówienia,oświadczenia wykonawcy wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Wadium - zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN. Opis sposobu wniesienia wadium znajduje się w pkt. 9 SIWZ

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/05/2019