Leveringen - 224241-2019

15/05/2019    S93

Zweden-Norrköping: Vaatwerk

2019/S 093-224241

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen
Nationaal identificatienummer: 222000-2527
Postadres: Slottsgatan 118
Plaats: Norrköping
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 602 22
Land: Zweden
Contactpersoon: Linda Holdaj
E-mail: linda.holdaj@upphandlingscenter.se
Telefoon: +46 767722911
Fax: +46 11-130606
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.upphandlingscenter.se/
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Upphandling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Köks- och serveringsutrustning

Referentienummer: UH-2019-189
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39221110 Vaatwerk
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 22 250 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39221110 Vaatwerk
39221210 Borden (servies)
14820000 Glas
39221000 Keukenuitrusting
39223000 Lepels en vorken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 22 250 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Maximalt 12 månader.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/06/2019
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/05/2019