Leveringen - 224472-2019

15/05/2019    S93

Polen-Rzeszów: Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype

2019/S 093-224472

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politechnika Rzeszowska
Nationaal identificatienummer: 000001749-8030
Postadres: al. Powstańców Warszawy 12
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Postcode: 35-959
Land: Polen
Contactpersoon: Dominik Orzech
E-mail: dorzech@prz.edu.pl
Telefoon: +48 177432175
Fax: +48 177432175

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.prz.edu.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Uczelnia Wyższa

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL na okres 12 miesięcy dla OKL PRz.

Referentienummer: NA/P/90/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09131100 Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132000 Benzine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823 Rzeszowski

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-153954

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL na okres 12 miesięcy dla OKL PRz.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/05/2019