Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 224589-2016

02/07/2016    S126

Denemarken-Kopenhagen: Levering van kantoormeubilair aan het Europees Milieuagentschap

2016/S 126-224589

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Milieuagentschap
Postadres: Kongens Nytorv 6
Plaats: Copenhagen
NUTS-code: DK011 Byen København
Postcode: 1050
Land: Denemarken
Contactpersoon: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefoon: +45 33367246
Fax: +45 33367199
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van kantoormeubilair aan het Europees Milieuagentschap.

Referentienummer: EEA/ADS/16/002.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39130000 Kantoormeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het EEA wil een raamovereenkomst voor leveringen gunnen, in het kader waarvan het meubilair zal aankopen voor zijn vergaderzaal, alsook aanverwante diensten, zoals het demonteren en verwijderen van het huidige verouderde meubilair, het monteren en installeren van de nieuwe artikelen, een demonstratie van het gebruik van het meubilair, alsook technische ondersteuning tijdens de garantieperiode. Daarnaast wil het EEA het kantoor- en aanvullend meubilair dat reeds geïnstalleerd is in zijn kantoren en vergaderzalen naargelang de behoeften vervangen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 240 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK011 Byen København
Voornaamste plaats van uitvoering:

alle goederen moeten worden geleverd aan en alle diensten moeten worden verleend in de kantoren van het EEA (Kongens Nytorv 6 and 8, 1050 Copenhagen K, DENEMARKEN.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het EEA wil een raamovereenkomst voor leveringen gunnen, in het kader waarvan het meubilair zal aankopen voor zijn vergaderzaal, alsook aanverwante diensten, zoals het demonteren en verwijderen van het huidige verouderde meubilair, het monteren en installeren van de nieuwe artikelen, een demonstratie van het gebruik van het meubilair, alsook technische ondersteuning tijdens de garantieperiode. Daarnaast wil het EEA het kantoor- en aanvullend meubilair dat reeds geïnstalleerd is in zijn kantoren en vergaderzalen naargelang de behoeften vervangen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 240 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de opdracht zal worden gegund voor een initiële looptijd van 24 maanden, gerekend vanaf de datum van ondertekening, met maximaal 2 verlengingen voor een termijn van telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zoals aangegeven in sectie 11.1 en sectie 11.2.1 van de aanbestedingsstukken (bijlage I).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/08/2016
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/08/2016
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

de kantoren van het Agentschap (Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DENEMARKEN).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Per inschrijver mag 1 vertegenwoordiger de opening bijwonen. Hen wordt verzocht de dienst Aanbestedingen van het EEA ten laatste op 17.8.2016 (16:00) te informeren via e-mail (procurement@eea.europa.eu).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Inschrijvers kunnen de aanbestedingsstukken en alle bijkomende informatie van de e-tenderingwebsite downloaden: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292

Deze website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om deze tijdens de aanbestedingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/06/2016