Služby - 22492-2021

Submission deadline has been amended by:  65064-2021
18/01/2021    S11

Slovensko-Komárno: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

2021/S 011-022492

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Komárno
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00306525
Poštová adresa: Nám. gen. Klapku 1
Mesto/obec: Komárno
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 945 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Keresztesová
E-mail: keresztesova@eurofondy.sk
Telefón: +421 357713585
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.komarno.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4284
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429841
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Premier Consulting EU, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 48231657
Poštová adresa: Hadovská cesta 870
Mesto/obec: Komárno
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 945 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Keresztesová
E-mail: keresztesova@eurofondy.sk
Telefón: +421 357713585
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.komarno.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4284
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://premierconsulting.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/68
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: samospráva

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja.

Referenčné číslo: 13012021_KN
II.1.2)Hlavný kód CPV
90500000 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky: Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja je poskytnutie služieb v oblasti zberu, prepravy a zneškodnenia špecifikovaných druhov komunálneho odpadu pre mesto Komárno v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Predmetom zákazky sú nasledovné služby: zber, preprava, spracovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitých jedlých olejov a tukov. Podrobná špecifikácia je uvedená súťažných podkladoch - časť B. Opis predmetu zákazky.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 756 340.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90511200 Zber odpadu z domácností
90510000 Likvidácia a spracovanie odpadu
90511000 Služby na zber odpadu
90513000 Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
90513100 Likvidácia odpadu z domácností
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miesto poskytnutia služby:

Územie mesta Komárno, vrátane mestských častí Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky zber, preprava, spracovanie a zhodnocovanie nasledovných zložiek odpadu vzniknutých a zozbieraných na území mesta Komárno vrátane mestských častí: Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor. Zber nádob sa uskutoční v bytových domoch (kontajnerové stojiská) a v rodinných domoch. Podrobný opis predmetu zákazky a špecifikácia požadovaných služieb je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 756 340.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

2.Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1

a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením

3. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v odseku 1. písm. a) až f), zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

4. Bližšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Doklady podľa odseku 2 písm e) sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:

1.

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

2.

Podľa § 35 ZVO v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. d) ZVO uchádzač predloží opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Ad 1.

Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie poskytnutia služieb obdobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky v súhrnnej hodnote minimálne:

— 500 000 EUR bez DPH v predchádzajúcich troch rokoch pred dňom uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Za služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky sa považuje: odvoz, likvidácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja.

Ad 2.

Uchádzač preukáže, že má certifikát ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) teda medzinárodnú certifikáciu udržateľnosti a uhlíkovej bilancie vzťahujúci sa k použitému oleju z domácností alebo preukáže, že má zavedený systém ISCC na použitý olej z domácností. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/02/2021
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Čeština, Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 13/02/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 15/02/2021
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.

Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: https://premierconsulting.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/68

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Manuál pre uchádzača k zadávaniu elektronickej ponuky sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému Eranet. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 66 ods. 7, druhej vety a § 55 ods. 1, t. j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk podľa § 53 u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby dodávky boli realizované na základe Zmluvy ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.

Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom (ďalej aj,JED"), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom v bode III.1 tohto oznámenia.

Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní o predloženie dokladov nahradených JED-om.

Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO na:

http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.

Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný obstarávateľ požaduje aby bol jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s touto výzvou znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Zdôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Poskytnutie služby v oblasti zberu, prepravy a zneškodnenia odpadu tvorí jeden neoddeliteľný logický celok a preto nie je logické, efektívne a účelné zákazku deliť na jednotlivé dielčie služby / dielčie plnenia. Predmet zákazky zahŕňa technicky a technologicky previazané plnenia, je nevyhnutné vykonávať jednotlivé úkony/plnenia služieb vo vzájomnej súčinnosti, dodržiavať úroveň kvalitatívnych požiadaviek dodávky, zabezpečenie zodpovednostných vzťahov pri realizácii dielčích úkonov pri plnení predmetnej zákazky.

Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku - viac informácií v SP.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému Eranet. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému Eranet.

Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Eranet umiestnenom na webovej adrese https://premierconsulting.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/68, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

Manuál pre uchádzača k zadávaniu elektronickej ponuky sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému Eranet.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/01/2021