Diensten - 22493-2020

16/01/2020    S11    Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 011-022493

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
Postadres: ul. Rybnicka 6c
Plaats: Jastrzębie-Zdrój
NUTS-code: PL227
Postcode: 44-335
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Korzyńska
E-mail: agnieszka.korzynska@termika.pgnig.pl
Telefoon: +48 327537190
Fax: +48 327537303

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ptep.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.ptep.pl/dla-kontrahenta/przetargi/objete-prawem-zamowien-publicznych

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) i 10 01 82 (popiół denny) z kotła fluidalnego Oddział „Zofiówka”

Referentienummer: 4/XI/ZP/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Zofiówka, ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny). Zakres rzeczowy prac obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) wytworzonego przez Zamawiającego w Oddziale Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Szacowana maksymalna ilość do odbioru dla odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) to 29 560,50 ton w okresie realizacji przedmiotu umowy tj. od daty zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 31/07/2019
Einde: 31/12/2019
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-386278

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny)

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
31/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Geotrans S.A.
Postadres: ul. Kobierzycka 20 BA
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514
Postcode: 52-315
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 679 891.50 PLN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Postępowanie prowadzone było zgodnie z art. 24aa ustawy (procedura odwrócona).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/01/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
90500000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Zofiówka, ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, POLSKA

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny). Zakres rzeczowy prac obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) wytworzonego przez Zamawiającego w Oddziale Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Szacowana maksymalna ilość do odbioru dla odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) to 29 560,50 ton w okresie realizacji przedmiotu umowy tj. od daty zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 31/07/2019
Einde: 31/12/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 679 891.50 PLN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Geotrans S.A.
Postadres: ul. Kobierzycka 20 BA
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514
Postcode: 52-315
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Zważywszy, iż:

1) stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do w/w ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1;

2) stosownie do przepisu art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) w okresie od dnia 1.1.2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43 % oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6 %, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %;

3) w załączniku nr 3 (Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %) do ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) w poz. 143 ujęto usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu o nr kategorii PKWiU 38.11.1;

4) w załączniku do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.9.2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r. poz. 1676 z późn. zm.) w Sekcji E – w kategorii 38.11.1 (Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, nadających się do recyklingu) pod pozycją 38.11.19.0 ujęto usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne, nadających się do recyklingu, a nadto Sekcja ta obejmuje także transport, jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów;

5) w załączniku (Katalog odpadów ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych) do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 9.12.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923) wydanego na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), pod poz.10 01 82 ujęto: Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym), jako odpad nie będący niebezpiecznym;

6) Wykonawca wskazał, że zalicza usługę stanowiącą przedmiot umowy do kategorii 38.11.1 (pozycja 38.11.19.0) PKWiU, co kwalifikuje ją do opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wysokości 8 %.

Strony, powołując się na postanowienie § 12 ust. 2 i 3 umowy, postanowiły wprowadzić następujące zmiany do umowy:

W § 8 umowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Łączna kwota środków pieniężnych wydatkowanych przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty brutto: 734 282,82 PLN (słownie: siedemset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote 82/100), w tym VAT: 8 %, netto: 679 891,50 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 50/100)”.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

W trakcie realizacji umowy Wykonawca wskazał, że zalicza usługę stanowiącą przedmiot umowy do kategorii 38.11.1 (pozycja 38.11.19.0) PKWiU, co kwalifikuje ją do opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wysokości 8 %. Szczegółowe informacje zawarte zostały w pkt VII.2.1) Opis modyfikacji.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 679 891.50 PLN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 679 891.50 PLN